День створення відділення Українського степового природного заповідника «Крейдова флора»
14.07.2023

English below

Заповідник «Крейдова флора» – відділення Українського степового природного заповідника НАН України. Його засновано 14 липня 1988 року. Загальна площа складає 1134 га. «Крейдова флора» розташовується на правому крутому березі найбільшої у Донецькій області річки Сіверський Донець.


Мета створення: збереження ксерофітного варіанту різнотравно-типчаково-ковилових степів, лучних степів, кретофільної флори, байрачних лісів та крейдяно-соснових борів. Територія заповідника репрезентує крейдяні відслонення – дуже своєрідні мальовничі місця гористого рельєфу. Рослинний покрив представлений різнотравно-злаковими фітоценозами з кострицею борознистою, пирієм повзучим, ковилами Лессінга і волосистою, шавліями пониклою та степовою, стоколосом прибережним. Тут велика кількість кретофільних видів, які занесені до Червоної книги України: дрік донський, смілка крейдяна, чебрець крейдяний, тощо. Крейдяні бори заповідника є одним з двох відомих в Україні місць природного зростання та успішного поновлення реліктового екотипу сосни звичайної.

Зараз військова агресія росії завдає нищівного впливу на ландшафти України, унікальні ділянки степів знаходяться під загрозою знищення. Загалом через військові дії окупанта 900 заповідних територій України сьогодні перебувають в небезпеці. Це 1,2 млн га або близько 30% площі всіх природоохоронних територій України.


У червні–липні 2014 року на території заповідника «Крейдова Флора» вібувались бойові дії між незаконними військовими формуваннями та Збройними Силами України. 20 липня 2015 року співробітниками було завершене обстеження території і виявлені наступні пошкодження: верхова пожежа соснового лісу на площі 0,3 га та низова на площі 34,9 га від вибухів снарядів; 505 вибухових воронок середнім діаметром 2,0 м, загальною площею 0,16 га; траншеї, окопи, вогневі точки у кількості 81 одиниця на площі 0,31 га; засмічена територія – 15,0 га; бронетехнікою пошкоджено ґрунтовий покрив на глибину 0,3 м, площею 992 квадратних метри; знищені вибухами та зрубані на укріплення 190 сосон діаметром 4,0–36,0 см.
У 2018 році ГО «Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз» провели зустрічі з керівництвом ПЗФ у Донецькій області, огляд територій та визначних місць природоохоронного значення (2018 рік), зокрема було знято відеорепортаж про віділення «Крейдова флора».

The Chalk Flora Reserve is a branch of the Ukrainian Steppe Nature Reserve of the National Academy of Sciences of Ukraine. It was founded on July 14, 1988. The total area is 1134 hectares. “The Cretaceous Flora is located on the right steep bank of the Siverskyi

 

Donets River, the largest river in Donetsk Oblast.

The purpose of the reserve is to preserve the xerophytic variant of the herbaceous fescue-fescue steppes, meadow steppes, cretophilic flora, ravine forests and chalk-pine forests. The territory of the reserve represents the chalk outcrops, which are very peculiar picturesque places of the mountainous relief. The vegetation cover is represented by various herbaceous and cereal phytocoenoses with furrowed fescue, creeping wheatgrass, Lessing’s and hairy feather grasses, drooping and steppe sage, and coastal stokolos. There is a large number of cretophilous species listed in the Red Book of Ukraine: Don’s drakes, chalky broom, chalky thyme, etc. The reserve’s chalky forests are one of the two known places in Ukraine where the relict ecotype of Scots pine has been successfully restored.
Currently, Russia’s military aggression is having a devastating impact on the landscapes of Ukraine, and unique areas of the steppes are under threat of destruction. In total, 900 protected areas of Ukraine are currently in danger due to the occupier’s military actions. This is 1.2 million hectares or about 30% of the area of all protected areas in Ukraine.
In June-July 2014, there were hostilities between illegal armed groups and the Armed Forces of Ukraine on the territory of the Chalk Flora Reserve. On July 20, 2015, the staff completed a survey of the territory and found the following damage: a top fire of the pine forest on the area of 0.3 hectares and a bottom fire on the area of 34.9 hectares from the explosions of shells; 505 explosive craters with an average diameter of 2.0 m, with a total area of 0.16 hectares; trenches, trenches, firing points in the amount of 81 units on the area of 0.31 hectares littered territory – 15.0 hectares; armored vehicles damaged the soil cover to a depth of 0.3 m, covering an area of 992 square meters; 190 pine trees with a diameter of 4.0-36.0 cm were destroyed by explosions and cut down for fortifications.
In 2018, the NGO Interregional Center for Scientific Research and Expertise held meetings with the management of the protected areas in Donetsk Oblast, inspected the territories and places of environmental significance (2018), and filmed a video report on the “Chalk Flora” outcrop.