Добровільні пожежні дружини: Спільна справа для безпеки громади
06.10.2023
З 2022 року Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт щодо «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
Зараз відбувається розвиток добровільного пожежного руху у 5 цільових територіальних громад:
– Народицька (Житомирська область);
– Козлівська (Тернопільська область);
– Розсошанська (Хмельницька область);
– Пирятинська (Полтавська область);
– Корсунь-Шевченківська (Черкаська область).
Впровадження цього проекту є надзвичайно важливим, оскільки Україна, подібно багатьом іншим країнам, стикається з різноманітними викликами у сфері пожежної безпеки. І в цьому контексті, роль добровільних пожежних дружин (ДПД) стає невід’ємною частиною системи захисту громади від надзвичайних ситуацій. Добровольці, об’єднані спільною метою забезпечення безпеки своєї місцевості, відіграють ключову роль у розвитку громадської свідомості та взаємодії.
Однією з основних переваг добровільних пожежних дружин є їхній потенціал для раннього виявлення та локалізації пожеж. Добровольці, які добре знають свою територію, можуть швидко реагувати на виникнення загроз та вживати необхідні заходи для уникнення поширення пожежі. Їхня присутність в громаді є додатковим страховим заходом, що підвищує рівень безпеки для всіх мешканців.
Важливим аспектом роботи ДПД є акцент на навчанні та тренуваннях. Добровольці отримують базові знання з пожежної безпеки, технік пожежогасіння та першої медичної допомоги. Це дозволяє їм ефективно діяти в ситуаціях надзвичайних ситуацій і надає підтримку професійним пожежникам у складних умовах.
Однак робота добровільних пожежних дружин – це не лише про пожежі. Їхній внесок стає критичним під час природних катастроф, аварій та інших випадків, коли спільна дія громади є необхідною. Взаємодія з місцевими органами та пожежною службою покращує загальну систему безпеки та дозволяє миттєво реагувати на змінні умови.
Створення та розвиток добровільних пожежних дружин не лише підвищує рівень безпеки в громаді, але і сприяє зміцненню взаємодії та довіри між її членами. Громада, яка об’єднує зусилля для захисту себе від пожеж та інших надзвичайних ситуацій, стає сильнішою та більш відповідальною.
Добровільні пожежні дружини — це живий приклад того, як об’єднана громада може справлятися з викликами та допомагати одне одному у будь-яких обставинах. Їхній внесок неоціненний, і вони залишаються ключовим елементом у зміцненні безпеки та спроможностей громад у всьому світі.
Volunteer fire brigades: A Common Cause for Community Safety
Since 2022, the All-Ukrainian Environmental League has been implementing a pilot project on ” Creation of a public forest fire protection system in Ukraine” within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.
Currently, the development of a pre-firefighter is underway in 5 target territorial communities:
– Narodytska (Zhytomyr region);
– Kozlivska (Ternopil region);
– Rassoshanska (Khmelnytskyi region)
– Pyriatyn (Poltava region);
– Korsun-Shevchenkivska (Cherkasy region).
The implementation of this project is extremely important, as Ukraine, like many other countries, faces various challenges in the field of fire safety. And in this context, the role of volunteer fire brigades (VFBs) is becoming an integral part of the community’s emergency protection system. Volunteers, united by a common goal of ensuring the safety of their area, play a key role in the development of public awareness and interaction.
One of the main advantages of volunteer fire brigades is their potential for early detection and localization of fires. Volunteers who know their territory well can quickly respond to threats and take the necessary measures to avoid the spread of fire. Their presence in the community is an additional insurance measure that increases the level of safety for all residents.
An important aspect of the work of the SFP is the emphasis on education and training. Volunteers receive basic knowledge of fire safety, firefighting techniques and first aid. This allows them to act effectively in emergency situations and provides support to professional firefighters in difficult conditions.
However, the work of volunteer fire brigades is not only about fires. Their contribution becomes critical in times of natural disasters, accidents, and other instances when a joint community response is necessary. Interaction with local authorities and the fire service improves the overall security system and allows for an immediate response to changing conditions.
The creation and development of voluntary fire brigades not only increases the level of security in the community, but also helps to strengthen interaction and trust between its members. A community that joins forces to protect itself from fires and other emergencies becomes stronger and more responsible.
Volunteer fire brigades are a living example of how a united community can meet challenges and help each other in any circumstances. Their contribution is invaluable, and they remain a key element in strengthening the safety and capacity of communities around the world.