Екосистемні послуги лісів України
31.01.2023

English below

Внаслідок російської військової агресії виникають значні ризики для лісів України. Внаслідок обстрілів, замінування та розриву мін, неконтрольованого використання деревини для військових потреб, створення фортифікаційних споруд окупантами порушується стійкість лісових екосистем.

Лісова пожежа внаслідок обстрілу, Сумщина 2022

Ліси мають важливе соціально-економічне та екологічне значення. Лісові фітоценози – це фізичні тіла, які займають певне місце і мають масу із специфічними для неї властивостями. Вони відбивають і поглинають сонячну радіацію, затримують частину атмосферних опадів, конденсують водяну пару, затримують пил. Особливо важливими є гідрологічні послуги лісових екосистем (водоохоронні та водорегулюючі), послуги зі збереження біорізноманіття та послуги, пов’язані з поглинанням двоокису вуглецю.

Внаслідок надмірного антропогенного впливу на лісові екосистеми ці послуги можуть знижуватися, або взагалі можуть бути втраченими (у випадку вирубування чи деградації лісів), що своєю чергою призведе до виникнення екологічних ризиків та додаткових витрат для громад на місцевому рівні, наприклад, зумовить повені та зсуви, а на глобальному рівні – кліматична криза. До екосистемних послуг підтримки належать запобігання опустелюванню, ґрунтозахисні функції, збереження біорізноманіття, ґрунтоутворення, фотосинтез. Такі послуги впливають на добробут людей опосередковано, та надають можливість формування потоків забезпечувальних, регулювальних і культурних послуг. Значна частина послуг екосистем не є продуктами споживання чи предметами використання, вони споживаються людьми опосередковано, непрямо, але якість життя людей фундаментально залежить від потоку цих послуг.

Запобігання ерозії зазвичай стає актуальним після того, як знищення рослинного покриву призвело до певних негативних наслідків. Багато фундаментальних функцій екосистем, які забезпечують регулюючі та підтримуючі послуги, здійснюються мікроорганізмами та рослинністю. Рослинність, в свою чергу, відіграє ключову роль у багатьох процесах, пов’язаних з колообігом води (утримання та фільтрування води, боротьба з ерозією). Залежно від особливостей процесу споживання, всі послуги екосистем можна поділити за ознакою обмеження доступу до ресурсу – на конкурентні та неконкурентні, а за ознакою усунення від споживання ресурсу – на виключні і невиключні у споживанні.

Ecosystem services of Ukrainian forests

The Russian military aggression poses significant risks to Ukraine’s forests. Shelling, mining and mine explosions, uncontrolled use of timber for military purposes, and the creation of fortifications by the occupiers are affecting the sustainability of forest ecosystems.Forests have important socio-economic and environmental significance. Forest phytocoenoses are physical bodies that occupy a certain place and have a mass with specific properties. They reflect and absorb solar radiation, retain part of atmospheric precipitation, condense water vapor, and retain dust.Particularly important are the hydrological services of forest ecosystems (water protection and water regulation), biodiversity conservation services, and services related to carbon dioxide absorption. As a result of excessive anthropogenic impacts on forest ecosystems, these services may be reduced or even lost (in the case of deforestation or degradation), which in turn will lead to environmental risks and additional costs for communities at the local level, such as floods and landslides, and at the global level, the climate crisis. Ecosystem support services include desertification prevention, soil protection, biodiversity conservation, soil formation, and photosynthesis. Such services affect human well-being indirectly and provide opportunities for the formation of flows of provisioning, regulatory, and cultural services. Many ecosystem services are not products of consumption or objects of use, they are consumed by people indirectly, but the quality of life of people fundamentally depends on the flow of these services.Erosion prevention usually becomes relevant after the destruction of vegetation has led to certain negative consequences. Many of the fundamental functions of ecosystems, which provide regulating and supporting services, are carried out by microorganisms and vegetation. Vegetation, in turn, plays a key role in many processes related to the water cycle (water retention and filtration, erosion control). Depending on the specifics of the consumption process, all ecosystem services can be divided into competitive and non-competitive based on the restriction of access to the resource, and into exclusive and non-exclusive based on the exclusion from consumption.