Водні ресурси

English below

Водні ресурси (в широкому розумінні) – це всі води гідросфери, а саме: води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, водяна пара атмосфери, вода (лід) гірських і полярних льодовиків.

Зміна  клімату та військова агресія рф призвели до того, що водна безпека України опинилась під загрозою. Так, з 2041 року можливе значне скорочення місцевого поверхневого стоку у річках в Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Це може призвести до того, що у найближчі 30 років дефіцит прісної води зростатиме, а після 2050 року Україна може навіть перейти до її імпорту.

Експерти Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз досліджують негативний антропогенний вплив на водні ресурси в Україні. Основними споживачами водних ресурсів є промисловість – 48 % загального споживання (зокрема електроенергетика, металургія, хімічна промисловість), сільське господарство – 40 %, а 12% припадає на житлово-комунальне господарство.  Через інтенсивне надходження шкідливих речовин у підземні водоносні горизонти, тільки за останні 20 років кількість осередків їх забруднення збільшилася більш ніж у 4 рази. Інтеграція України до Європейського Економічного Співробітництва (ЄЕС) і Світової організації торгівлі (СОТ) передбачає формування та реалізацію збалансованої політики переходу України до сталого розвитку.  Україна має узгодити свою національну стратегію розвитку з вимогами ЄЕС, СОТ і міжнародними зобов’язаннями зі сталого розвитку, зокрема і про водні ресурси. Наразі в Україні використання та охорона водних ресурсів регламентується низкою законів та інших правових нормативних документів, серед яких “Водний кодекс України”, закони “Про меліорацію земель”, “Про питну воду та питне водопостачання”, “Про охорону навколишнього природного середовища” та іншими законодавчими актами.  Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин для збереження, а також науково обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування.

 

Water resources (in the broadest sense) are all the waters of the hydrosphere, namely: waters of rivers, lakes, canals, reservoirs, seas and oceans, groundwater, soil moisture, atmospheric water vapor, water (ice) of mountain and polar glaciers.

Climate change and military aggression by russia have put Ukraine’s water security at risk. Thus, starting from 2041, a significant reduction in local surface runoff in rivers in Kherson, Odesa, Mykolaiv, Dnipro and Zaporizhzhia regions is possible. This may lead to an increase in the shortage of fresh water over the next 30 years, and after 2050, Ukraine may even have to import it.

Experts from the Interregional Center for Scientific Research and and Expertise are investigating the negative anthropogenic impact on water resources in Ukraine. The main consumers of water resources are industry – 48% of total consumption (including electricity, metallurgy, and chemical industry), agriculture – 40%, and housing and communal services – 12%. Due to the intensive flow of harmful substances into underground aquifers, the number of pollution sites has increased more than 4 times in the last 20 years alone. Ukraine’s integration into the European Economic Cooperation (EEC) and the World Trade Organization (WTO) requires the formation and implementation of a balanced policy of Ukraine’s transition to sustainable development. Ukraine needs to align its national development strategy with the requirements of the EEC, WTO and international commitments on sustainable development, including those related to water resources. Currently in Ukraine, the use and protection of water resources is regulated by a number of laws and other legal regulations, including the Water Code of Ukraine, the Laws on Land Reclamation, on Drinking Water and Drinking Water Supply, on Environmental Protection, and other legislative acts. The purpose of water legislation is to regulate legal relations for the preservation and scientifically based, rational use of water for the needs of the population and economic sectors, reproduction of water resources, protection of water from pollution, contamination and depletion, prevention of harmful effects of water and elimination of their consequences, improvement of the condition of water bodies, as well as protection of the rights of enterprises, institutions, organizations and citizens to water use.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

Врятуймо річку Псел: громадський моніторинг місць несанкціонованого складування відходів ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс»

Зникнення р. Тлумачик – екологічна катастрофа на Івано-Франківщині

Обміління р. Рось – загроза екологічної катастрофи

Позиція щодо екологічних аспектів розвитку гідроенергетики в Україні

Всесвітній день річок 

Про евтрофікацію Дніпра

Міжнародний День Дніпра

Всесвітній день водних ресурсів

Геоекологічні проблеми, викликані зарегулювання річок України

ПОДІЇ:

Засідання робочої групи зі збереження річки Рось

Обговорення гідрологічного та санітарного стану р. Дніпро

Web-презентація книги «Нехай буде вода. Ізраїльський досвід»

Ми проти передачі лісів та водойм в управління Мінагрополітики!

Всеукраїнська акція «До чистих джерел»

Рекордно низький рівень води в Десні які причини та можливі наслідки

Круглий стіл на тему: «Екологічні проблеми та перспективи розвитку малої гідроенергетики»

Чисті береги – чисті водні ресурси

Громадська акція «Ми – За чисте довкілля»!

«Чистому місту Слов’янськ личить чиста річка Казенний Торець!»

Засідання басейнової ради Дністра

Громадські слухання: Технічне переоснащення вузла біологічної очистки очисних споруд

Прес-конференція «Екологічний стан водойм України. Причини та наслідки забруднення води та замору риби у річках»

Проект щодо облаштування території навколо озера Небреж

«Відродження столичних водойм»: риба повертається в озеро Небреж

Зелений урок на озері Небреж

Зелений урок на березі Небрежа до Міжнародного дня енергозбереження

Урок «Вода в природі»

Прес-конференція «Загибель Дніпра – національна трагедія України»