Громадські слухання: Технічне переоснащення вузла біологічної очистки очисних споруд виробничих стоків ТОВ «ПКПФ – Україна
30.01.2021

English below

Експерти Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз стурбовані ситуацією щодо погіршення стану річок Хомора та Случ. Забруднення цих річок досягло катастрофічного рівня і завдяки небайдужості місцевих мешканців набуло великого громадського резонансу. Протягом вересня 2019 року у межах Хмельницької та Житомирської областей знову фіксувались випадки загибелі риби.

Усвідомлюючи рівень згубного впливу стічних вод Понінківської картонно-паперової фабрики на водні екосистеми, йдучи назустріч громадськості, з метою мінімізації впливу на довкілля і бажаючи поліпшити екологічний стан річки Хомора, її керівництво прийняло рішення про технічне переоснащення очисних споруд. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля. Отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Одним з етапів даної процедури є проведення громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

30 січня 2020 року, відповідно до Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12. 2017 № 989, відбулися громадські слухання щодо обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Понінківська картонно-паперова фабрика – Україна» «Технічне переоснащення вузла біологічної очистки очисних споруд виробничих стоків ТОВ «ПКПФ – Україна» продуктивністю 7 000 м3 /добу» (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля – 20191014594, дата офіційного оприлюднення: 01.10.2019).

Громадські слухання відбулися 30 січня 2020 року і складалися з двох частин. Перша відбулася у приміщенні Зали засідань Понінківської селищної ради Полонського району Хмельницької області. У слуханнях взяли участь представники державних структур, громадськості та засобів масової інформації.

Були висловлені та подані письмові зауваження і пропозиції уповноваженому органу.

Керуючись вимогами ст. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», експерти Всеукраїнської екологічної ліги розглянули Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Технічне переоснащення вузла біологічної очистки очисних споруд виробничих стоків ТОВ «ПКПФ – Україна» продуктивністю 7 000 м3 /добу» та надають свої пропозиції щодо деталізації інформації у Звіті про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності:

– У матеріалах звіту не надана інформація щодо прибережних захисних смуг р. Хомора (згідно ст. 60 Земельного кодексу України), що не дає можливості оцінити обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних зон уздовж річки, які є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

– У звіті не представлено величини гранично допустимих скидів (ГДС) в р. Хомора із зворотними водами «ПКПФ-Україна» для планованої діяльності продуктивністю 7000 м3/добу для таких показників складу зворотних вод: хлориди, загальне залізо, сульфати, мінералізація, завислі речовини, нафтопродукти, СПАР, марганець, мідь, цинк, нікель, свинець.

– Не проведений якісний аналіз мулового осаду та розрахунок обсягів еколого-економічного аудиту для аргументації можливості запровадження за необхідності фізико-хімічної доочистки мулу.

– Подати деталізований склад мулового осаду, оскільки з представлених даних важко судити про його безпечність. «Надлишковий активний мул накопичується на мулових майданчиках. Після компостування він може використовуватись в сільському господарстві для здобрювання земель» (стор. 25). У збродженій масі після очистки стічних вод можуть міститися солі важких металів, тому вона не може використовуватися в якості добрива в агросекторі, навіть після ферментації в біореакторі.

– Відсутня оцінка ефективності очистки зворотних вод «ПКПФ-Україна» в результаті технічного переоснащення вузла біологічної очистки очисних споруд.

– Не визначені сукупний та кумулятивний вплив планованої діяльності на природні комплекси разом з існуючими або проектованими (за даними офіційних джерел) об’єктами. Звертаємо увагу, що оприлюднені дані про фонове забруднення не є за визначенням ні сумарним, ні кумулятивним впливом.

– У звіті не передбачений моніторинг оцінки якості води р. Хомора шляхом проведення регулярних та систематичних досліджень концентрацій забруднюючих речовин у відповідних створах.

Міжрегіональний центр наукових досліджень
та експертиз наголошує на мінімізації впливу на довкілля, дотриманні екологічних, санітарних, епідеміологічних та будівельних норм і стандартів у роботі очисних споруд «ПКПФ-Україна».

Experts from The Interregional Center for Scientific Research and Expertise are concerned about the deteriorating state of the Khomora and Sluch rivers. The pollution of these rivers has reached a catastrophic level and, thanks to the concern of local residents, has gained a great public response. In September 2019, cases of fish kills were recorded again in Khmelnytskyi and Zhytomyr regions.
Recognizing the level of harmful impact of Poninkivska Cardboard and Paper Mill’s wastewater on aquatic ecosystems, meeting the public’s concerns, minimizing its environmental impact and wanting to improve the ecological condition of the Khomora River, the management of the plant decided to upgrade its treatment facilities. An entity’s planned activities may have significant environmental impacts. Therefore, it is subject to an environmental impact assessment in accordance with the Law of Ukraine “On Environmental Impact Assessment”.
One of the stages of this procedure is a public discussion of the scope of research and the level of detail of information to be included in the environmental impact assessment report.
On January 30, 2020, in accordance with the Procedure for Public Hearings in the Environmental Impact Assessment Process, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 989 dated December 13, 2017. 2017 No. 989, public hearings were held to discuss the report on the environmental impact assessment of the planned activities of Poninkivska Cardboard and Paper Mill – Ukraine LLC “Technical re-equipment of the biological treatment unit of the production wastewater treatment facilities of PKPF – Ukraine LLC with a capacity of 7,000 m3 /day” (registration number of the case in the Unified Register of Environmental Impact Assessment – 20191014594, date of official publication: 01.10.2019).
The public hearing was held on January 30, 2020 and consisted of two parts. The first one took place in the meeting room of the Poninkivsky village council of Polonsky district of Khmelnytsky region. The hearing was attended by representatives of government agencies, the public and the media.
Written comments and suggestions were made and submitted to the authorized body.
Guided by the requirements of Art. 7 of the Law of Ukraine “On Environmental Impact Assessment”, the experts of the Ukrainian Ecological League reviewed the Environmental Impact Assessment Report of the planned activity “Technical re-equipment of the biological treatment unit of the industrial wastewater treatment plant of PCPF-Ukraine LLC with a capacity of 7,000 m3 /day” and provide their proposals for detailing the information in the Environmental Impact Assessment Report of the planned activity:

 • The report materials do not provide information on the coastal protection zones of the Khomora River (according to Article 60 of the Land Code of Ukraine), which makes it impossible to assess the restrictions on the use of land plots in the coastal protection zones along the river, which are a protected area with a regime of limited economic activity.
 • The report does not present the values of maximum permissible discharges (MPD) into the Khomora River with the wastewater of PKPF-Ukraine for the planned activity with a capacity of 7000 m3/day for the following indicators of wastewater composition: chlorides, total iron, sulfates, mineralization, suspended solids, oil products, LPS, manganese, copper, zinc, nickel, lead.
 • A qualitative analysis of sludge and calculation of the scope of environmental and economic audit to justify the possibility of introducing physical and chemical sludge treatment, if necessary, have not been carried out.
 • Provide a detailed composition of sludge, as it is difficult to judge its safety from the data provided. “Excess activated sludge is accumulated at sludge sites. After composting, it can be used in agriculture to fertilize the land” (p. 25). The fermented mass after wastewater treatment may contain heavy metal salts, so it cannot be used as a fertilizer in the agricultural sector, even after fermentation in a bioreactor.
 • There is no assessment of the effectiveness of wastewater treatment at PCPF-Ukraine as a result of the technical re-equipment of the biological treatment unit of the treatment plant.
 • The cumulative and cumulative impact of the planned activities on natural complexes together with existing or projected (according to official sources) facilities is not determined. Please note that the published data on background pollution is, by definition, neither cumulative nor cumulative impact.
 • The report does not provide for monitoring of the Khomora River water quality assessment by conducting regular and systematic studies of pollutant concentrations in the relevant water bodies.
  The Interregional Center for Scientific Research
  and Expertise emphasizes minimization of environmental impact, compliance with environmental, sanitary, epidemiological, and construction norms and standards in the operation of the PCPF-Ukraine treatment facilities.