Коментар учасниці онлайн-семінару «Жіноче лідерство в галузі охорони природи»
30.10.2023
English below
Юлія Вадзюк, заступниця голови Тернопільської ОО ВЕЛ, кандидата фармацевтичних наук, експерта з питань впливу лісових пожеж на здоров’я людей у проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», розповіла про участь у онлайн семінарі ««Жіноче лідерство в галузі охорони природи»:
«Триває онлайн-семінар Жіноче лідерство в галузі охорони природи, організований Центром управління природоохоронними територіями Університету штату Колорадо (США), та розроблений у співпраці з міжнародними програмами Лісової служби США та дослідниками з Університету штату Колорадо. Це інтенсивні тижні навчання: 140 годин лекцій, тестування, ситуаційні завдання, обговорення та найцінніше – знайомство та обмін досвідом з учасницями з різних куточків світу, а саме, 28 країн, включаючи Бангладеш, Перу, Молдову, Таджикистан, Кенію, Бразилію, Ліберію, Руанду, Польщу, Сербію, Мексику, Еквадор, Сполучені штати Америки, Парагвай та інші країни. Перша частина семінару містила огляд основоположних концепцій для розуміння гендерної рівності в природоохоронній сфері, зокрема гендерне насильство, шляхи до гендерної рівності, перспективи та можливості гендеру у середовищі. В процесі обговорень, учасниці ділились життєвими ситуаціями, коли вони стикались, чи були свідками гендерної нерівності. На жаль, навіть у 21 столітті, гендерна нерівність залишається значною проблемою суспільства. Дуже цікавою та пізнавальною була частина семінару, де розглядалися фундаментальні рамки лідерства. Тут ми дізнались про типи лідерства, і кожен зміг визначити, до якого типу належить, а також, що і як можна чи потрібно змінити для досягнення певних цілей. І, нарешті, ми дослідили дві можливі сфери для позитивного впливу щодо інтеграції гендерних питань у сферу охорони природи: організаційний рівень і рівень проекту. Цей семінар надав практичні професійні інструменти для жінок-фахівців у галузі охорони природи, для подальшого розвитку лідерських навичок, з метою покращення гендерної рівності та впливу на позитивні зміни у сфері охорони природи та розвитку власної кар’єри. Щиро вдячна голові Всеукраїнська екологічна ліга, Тетяні Тимочко, Тернопільській обласній організації Всеукраїнської екологічної ліги та U.S. Forest Service Лісовій службі США за можливість участі в цьому семінарі.»
Commentary by a participant of the online seminar “Women’s Leadership in Nature Conservation”
Yulia Vadziuk, Deputy Head of the Ternopil NGO AUEL, PhD in Pharmacy, expert on the impact of forest fires on human health in the project “Establishment of a public system of forest fire protection in Ukraine”, spoke about her participation in the online seminar “Women’s Leadership in Nature Protection”:
“The online seminar Women’s Leadership in Conservation, organized by the Center for Protected Areas Management at Colorado State University (USA), and developed in collaboration with the US Forest Service’s international programs and researchers from Colorado State University, is underway. These are intensive weeks of study: 140 hours of lectures, testing, case studies, discussions, and most importantly, meeting and sharing experiences with participants from all over the world, namely 28 countries, including Bangladesh, Peru, Moldova, Tajikistan, Kenya, Brazil, Liberia, Rwanda, Poland, Serbia, Mexico, Ecuador, the United States, Paraguay, and other countries. The first part of the workshop included an overview of the fundamental concepts for understanding gender equality in the environmental sector, including gender-based violence, pathways to gender equality, and perspectives and opportunities for gender in the environment. During the discussions, the participants shared their life situations when they encountered or witnessed gender inequality. Unfortunately, even in the 21st century, gender inequality remains a significant problem in society. The part of the seminar that focused on the fundamental framework of leadership was very interesting and informative. Here we learned about the types of leadership, and everyone was able to identify which type they belong to, as well as what and how they can or should change to achieve certain goals. Finally, we explored two possible areas for positive influence in integrating gender into conservation: the organizational level and the project level. This workshop provided practical professional tools for women conservationists to further develop their leadership skills, improve gender equality and influence positive changes in the field of conservation and develop their own careers. I am sincerely grateful to the Head of the All-Ukrainian Environmental League, Tetyana Tymochko, Ternopil Regional Organization of the AUEL and the U.S. Forest Service for the opportunity to participate in this seminar.”