Круглий стіл на тему: «Екологічні проблеми та перспективи розвитку малої гідроенергетики»
01.12.2019

English below

1 грудня 2019 року в Комітеті з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України відбулося засідання круглого столу на тему: «Екологічні проблеми та перспективи розвитку малої гідроенергетики, як відновлюваного джерела енергії в Україні». Участь у заході взяли експерти Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз представники органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнесу, науковці, громадськість, ЗМІ. Під час засідання круглого столу були висловлені різні, іноді абсолютно протилежні позиції щодо подальшого розвитку гідроенергетики в існуючому вигляді. Жодні економічні вигоди не можуть бути досягнені за рахунок знищення навколишнього середовища. Експертами Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз підготовлено ряд пропозицій, зокрема:

– переглянути Програму розвитку гідроенергетики України на період до 2026 р., з метою врахування екологічної складової при плануванні будівництва нових гідроенергетичних споруд;

– провести системний аналіз доцільності реалізації кожного нового об’єкта гідроенергетики з урахуванням потенційних екологічних, економічних та соціальних наслідків для подальшого сталого розвитку регіонів України;

– при прийнятті рішень щодо розвитку гідроенергетики неухильно дотримуватись вимог міжнародних зобов’язань України у сфері охорони довкілля, Угоди про асоціацію України з ЄС;

– врахувати при формуванні системи державного екологічного моніторингу необхідність проведення моніторингових спостережень впливу на довкілля об’єктів гідроенергетики.

On December 1, 2019, the Committee on Environmental Policy and Nature Management of the Verkhovna Rada of Ukraine held a roundtable discussion on “Environmental Problems and Prospects for the Development of Small Hydropower as a Renewable Energy Source in Ukraine”. The event was attended by experts of the Interregional Center for Scientific Research and Expertise, representatives of state authorities, local self-government, business, scientists, the public, and the media. During the roundtable discussion, different, sometimes completely opposite positions were expressed regarding the further development of hydropower in its current form. No economic benefits can be achieved by destroying the environment. Experts of the Interregional Center for Scientific Research and Expertise prepared a number of proposals that were submitted to the Cabinet of Ministers of Ukraine and central executive authorities, in particular:

– to revise the Hydropower Development Program of Ukraine for the period up to 2026 in order to take into account the environmental component when planning the construction of new hydropower facilities;

– to conduct a systematic analysis of the feasibility of each new hydropower facility, taking into account the potential environmental, economic and social consequences for the further sustainable development of the regions of Ukraine;

– when making decisions on hydropower development, strictly comply with the requirements of Ukraine’s international obligations in the field of environmental protection and the EU-Ukraine Association Agreement;

– to take into account the need for monitoring of the environmental impact of hydropower facilities when forming the state environmental monitoring system.