Міжнародний День Дніпра
07.07.2022

Щороку 7 липня в Україні відзначається День Дніпра – головної водної артерії країни. Ця екологічна дата покликана привернути увагу громадськості до проблем, пов’язаних з раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів головної водної артерії України.

Дніпро – одна з найбільших річок Європи. До будівництва водосховищ її природна довжина становила 2 285 км. На сьогодні довжина дорівнює 2201 км. З них на Україну припадає 981 км довжини русла і 291,4 тис. км2 площі басейну. Дніпро є середовищем існування для майже всі відомих в Україні видів риб. Нижня частина річки багатша – там водиться 60-65 видів, тоді як біля Києва лише 40. У цілому за час існування водосховищ видовий склад риби в Каховському водосховищі зменшився від 67 до 57, а решті  – від 58 до 45-50.

У Дніпрі живуть 2 види раків: довгопалий та товстопалий. У водоймі мешкає найбільший гризун Європи – річковий бобер, полювання на якого в Україні заборонено. Річка та її притоки зрошують 8 густозаселених областей України: Чернігівську, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську. Уже в середині ХХ століття почали давати про себе знати екологічні проблеми.

Це в першу чергу, забруднення води промисловими стоками та хімікатами (пестициди тощо, під час сільськогосподарських робіт), побутовими відходами, руйнування охоронної прибережної зони через порушення правил забудови. Внаслідок обстрілів російських військ відбувається знищення або пошкодження частини каналізаційних очисних споруд населених пунктів, де тривають бойові дії, неочищені води потрапляють зокрема і в Дніпро.

російські окупанти крадуть воду з Дніпра. До 2014 року Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили. У лютому російські військові, окупувавши Херсонську область, захопили Каховську ГЕС і підірвали перемичку на греблі, яка перегороджувала потік води на півострів. Коли у березні дніпровська вода самопливом дійшла до півострова, нею почали наповнювати місцеві водосховища. Пересохле водосховище заводу «Кримський Титан» в Армянську ще в березні почали наповнювати водою з Північно-Кримського каналу. Цієї весни у Криму почали зрошувати фермерські угіддя безкоштовною дніпровською водою.  

Експерти Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз закликають європейський уряд, міжнародні природоохоронні організації запобігти подальшому варварському використанню водних ресурсів Дніпра. 

On July 7, Ukraine annually celebrates Dnipro Day, the country’s main waterway. This environmental date is intended to draw public attention to the problems associated with the rational use, protection and reproduction of water resources of the main waterway of Ukraine.

The Dnipro is one of the largest rivers in Europe. Before the construction of the reservoirs, its natural length was 2,285 km. Today, its length is 2,201 km. Ukraine accounts for 981 km of the riverbed and 291.4 thousand km2 of the basin area. The Dnipro is a habitat for almost all fish species known in Ukraine. The lower part of the river is richer – 60-65 species are found there, while only 40 species are found near Kyiv. In general, over the time of the reservoirs’ existence, the species composition of fish in the Kakhovka reservoir has decreased from 67 to 57, and in the rest of the reservoirs – from 58 to 45-50.

The Dnipro is home to 2 species of crayfish: the long-toed and the fat-toed. The reservoir is home to Europe’s largest rodent, the river beaver, which is banned from hunting in Ukraine. The river and its tributaries irrigate 8 densely populated regions of Ukraine: Chernihiv, Kyiv, Cherkasy, Kirovohrad, Poltava, Dnipro, Zaporizhzhia, and Kherson. In the mid-twentieth century, environmental problems began to manifest themselves.

These included water pollution by industrial wastewater and chemicals (pesticides, etc., during agricultural work), household waste, and the destruction of the coastal protection zone due to violations of building regulations. As a result of shelling by Russian troops, some sewage treatment facilities in settlements where hostilities are ongoing are destroyed or damaged, and untreated water flows into the Dnipro River, among other places.

Russian occupants are stealing water from the Dnipro. Until 2014, Ukraine supplied up to 85% of Crimea’s freshwater needs through the North Crimean Canal, which connects the main channel of the Dnipro River to the peninsula. After the annexation of Crimea by Russia in 2014, water supplies to the peninsula were cut off. In February, Russian troops occupying the Kherson region seized the Kakhovka hydroelectric power plant and blew up a bridge on the dam that blocked the flow of water to the peninsula. When the Dnipro water reached the peninsula by gravity in March, it began to fill local reservoirs. The dried-up reservoir of the Crimean Titan plant in Armyansk began to be filled with water from the North Crimean Canal in March. This spring, farmland in Crimea began to be irrigated with free Dnipro water.

Experts of the Interregional Center for Scientific Research and Expertise call on the European government and international environmental organizations to prevent further barbaric use of the Dnipro water resources.