Партнери проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні»
21.10.2022

English below

Через підвищену пожежну небезпеку та збільшенням ризиків для лісових екосистем Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізацію пілотного проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

В межах реалізації проєкту планується співпраця з такими організаціями та установами:

– органи місцевого самоврядування цільових територіальних громад;

– Державна служба України з надзвичайних ситуацій та її територіальні підрозділи;

– Державне агентство лісових  ресурсів України;

– Навчальний центр ДСНС України;

– Інформаційно-просвітницький центр «Екологічна варта»;

– Центр екологічної освіти та інформації;

– Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз.

Органи місцевого самоврядування цільових громад будуть залучені до проведення комунікаційних перемовин з представниками державних установ, формування складу чотирьох команд добровільних пожежних формувань у цільових громадах, проведення агітаційної, роз’яснювальної роботи серед зацікавлених громадян задля долучення до команд добровільних пожежних формувань, проведення відбору, формування команд, допомоги у висвітлення на власних ресурсах та у засобах масової інформації різного рівня, соціальних мережах інформації про перебіг проєкту.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій та її територіальні підрозділи, Державне агентство лісових ресурсів України, Навчальний центр ДСНС України, Інформаційно-просвітницький центр «Екологічна варта», Центр екологічної освіти та інформації, Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз будуть залучені до відбору та формування експертної групи проєкту з числа науковців, громадських діячів, представників державних фахових органів, проведення навчання чотирьох команд (навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, двох конференцій), створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань, надаючи допомогу у висвітленні  на власних ресурсах та у засобах масової інформації різного рівня, соціальних мережах інформації про перебіг проєкту.

Більше інформації щодо реалізації проєкту дізнавайтесь в наступних інформаційних повідомленнях.

Partners of the project “Creation of a public system of forest fire protection in Ukraine”

Due to the increased fire danger and increased risks for forest ecosystems, the All-Ukrainian Ecological League has launched a pilot project “Establishment of a community-based forest fire protection system in Ukraine” within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.

Within the framework of the project, it is planned to cooperate with the following organizations and institutions:

– Local self-government bodies of target territorial communities;

– State Emergency Service of Ukraine and its territorial subdivisions;

– State Agency of Forest Resources of Ukraine;

– Training Center of the State Emergency Service of Ukraine;

– Information and Educational Center “Ecological Guard”;

– Center for Environmental Education and Information;

– Interregional Center for Scientific Research and Expertise.

Local self-government bodies of the target communities will be involved in conducting communication negotiations with representatives of state institutions, forming the composition of four teams of voluntary fire brigades in the target communities, conducting campaigning and explanatory work among interested citizens to join the teams of voluntary fire brigades, conducting selection, forming teams, assisting in covering information on their own resources and in the media of various levels, social networks about the project.

The State Emergency Service of Ukraine and its territorial units, the State Agency of Forest Resources of Ukraine, the Training Center of the State Emergency Service of Ukraine, the Information and Educational Center “Ecological Guard”, the Center for Environmental Education and Information, the Interregional Center for Scientific Research and Expertise will be involved in the selection and formation of the project expert group from among scientists, public figures, representatives of state professional bodies, training of four teams (training lectures and seminars, practical classes at local and regional level).

More information on the project implementation will be available in the following newsletters.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні#ВЕЛ#All_Ukrainian_Environmental_League#United_States_Forest_Service_International_Programs#CPAM#usfs