Позиція щодо екологічних аспектів розвитку гідроенергетики в Україні
15.11.2019

English below

Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз висловлює свою стурбованість щодо Програми розвитку гідроенергетики України на період до 2026 р., схваленої розпорядженням КМУ № 552-р від 13.07.2016 р.

Експерти Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз розробили комплексний аналіз урядового документу і наголошують, що реалізація Програми може спричинити негативний вплив на природні екосистеми, деградацію та забруднення водних об’єктів, зменшення їх водності та біорізноманіття, знищення об’єктів природної, історичної та культурної спадщини. Жодні економічні вигоди не можуть бути досягнені за рахунок знищення навколишнього середовища.

“Цвітіння води”

Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз звертається до органів державної влади з пропозиціями:

 • Внести зміни до Програми розвитку гідроенергетики України на період до 2026 р., схваленої розпорядженням КМУ № 552-р від 13.07.2016, з метою врахування екологічної складової при плануванні будівництва нових гідроенергетичних споруд.
 • Здійснити Стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Програми розвитку гідроенергетики України на період до 2026 р. та усіх.
 • 3абезпечити проведення СЕО будівництва малих ГЕС в усіх регіонах України, зокрема, планованих об’єктів гідроенергетики в басейні Дністра як каскаду ГЕС.
 • Розробити і внести на розгляд Кабінету міністрів України та Верховної Ради України зміни до нормативно-правових актів щодо оцінки впливу гідроенергетичних об’єктів на довкілля з урахуванням зобов’язань України щодо гармонізації її законодавства із законодавством ЄС.
 • Провести системний аналіз доцільності реалізації кожного нового об’єкта гідроенергетики з урахуванням потенційних екологічних, економічних та соціальних наслідків для подальшого сталого розвитку регіонів України.
 • При прийнятті рішень щодо розвитку гідроенергетики чи реалізації окремих проектів неухильно дотримуватись вимог міжнародних зобов’язань України у сфері охорони довкілля, Угоди про асоціацію України з ЄС.
 • Переглянути попередні рішення щодо проектів будівництва об’єктів гідроенергетики з метою мінімізації негативних наслідків для довкілля.
 • Провести комплексний аналіз ефективності реалізації Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро на період до 2021 року з визначенням шляхів подолання екологічних проблем басейну Дніпра.

The Interregional Center for Scientific Research and Expertise expresses its concern about the Hydropower Development Program of Ukraine for the period up to 2026, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine (CMU) Resolution No. 552-r of 13.07.2016.

Experts of the Interregional Center for Scientific Research and Expertise have developed a comprehensive analysis of the governmental document and emphasize that the implementation of the Program may cause negative impact on natural ecosystems, degradation and pollution of water bodies, reduction of their water content and biodiversity, destruction of natural, historical and cultural heritage. No economic benefits can be achieved by destroying the environment.

The Interregional Center for Scientific Research and Expertise appeals to the state authorities with proposals:

To amend the Hydropower Development Program of Ukraine for the period up to 2026, approved by the CMU Resolution No. 552-r of 13.07.2016, in order to take into account the environmental component when planning the construction of new hydropower facilities.

 • To carry out a Strategic Environmental Assessment (SEA) of the Hydropower Development Program of Ukraine for the period up to 2026 and all of them.
 • 3 Ensure that SEAs are conducted for the construction of small hydropower plants in all regions of Ukraine, including the planned hydropower facilities in the Dniester basin as a cascade of hydropower plants.
 • Develop and submit for consideration by the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Verkhovna Rada of Ukraine amendments to the regulatory acts on environmental impact assessment of hydropower facilities, taking into account Ukraine’s commitments to harmonize its legislation with EU legislation.
 • Conduct a systematic analysis of the feasibility of implementing each new hydropower facility, taking into account the potential environmental, economic and social consequences for the further sustainable development of Ukraine’s regions.
 • When making decisions on the development of hydropower or the implementation of individual projects, strictly comply with the requirements of Ukraine’s international obligations in the field of environmental protection and the EU-Ukraine Association Agreement.
 • Review previous decisions on hydropower projects to minimize negative environmental impacts.
 • Conduct a comprehensive analysis of the effectiveness of the implementation of the National Target Program for the Development of Water Management and Environmental Rehabilitation of the Dnipro River Basin for the period up to 2021, identifying ways to overcome environmental problems in the Dnipro River Basin.