Про доцільність створення добровільних пожежних дружин
23.10.2023
English below
Всеукраїнська екологічна ліга активно розвиває добровільний пожежний рух в Україні, реалізовуючи пілотний проєкт щодо «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
Добровільна пожежна дружина – територіальне або об’єктове підрозділ добровільної пожежної охорони, яка бере безпосередню участь у гасінні пожеж. Пожежною командою буде називатися підрозділ, що має на озброєнні автомобільні засоби пожежогасіння.
Добровільні пожежні дружини є важливим елементом системи пожежної безпеки та громадської самодопомоги. Ці дружини складаються з добровольців, які готові взяти на себе відповідальність за захист своєї спільноти від пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Їхнім завданням є вчасна реакція на виникнення пожежі та допомога професійним пожежникам у подоланні небезпеки.
Необхідність створення добровільних пожежних дружин визначається кількома факторами. По-перше, вони є ефективним механізмом залучення громадян до участі в пожежній безпеці, що сприяє збільшенню рівня обізнаності та відповідальності в громаді. Це також сприяє встановленню тісних зв’язків між мешканцями та пожежною службою, що може поліпшити загальний рівень безпеки. Зацікавленість громадськості у протидії пожежам під час російської військової агресії на території України показує готовність українців дбати про довкілля для майбутнього.
Обов’язки Добровільної пожежної дружини (ДПД) можуть варіюватися в залежності від конкретних умов та потреб громади, але основні завдання та обов’язки зазвичай включають:
• Пожежна безпека та профілактика
• Пожежогасіння
• Перша допомога
• Взаємодія з місцевими органами та пожежною службою
• Громадська свідомість та освіта
Загальна мета ДПД полягає в забезпеченні безпеки громади та взаємодії з професійними службами в умовах пожеж, аварій, та інших надзвичайних ситуацій!
Більше інформації щодо реалізацій проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.
About the expediency of creating Volunteer Fire Brigades
The All-Ukrainian Environmental League is actively developing the voluntary firefighting movement in Ukraine by implementing a pilot project on «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine (pilot)», within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.
Volunteer fire brigade is a territorial or facility-based unit of the voluntary fire service that is directly involved in firefighting. A fire brigade is a unit that has automobile fire extinguishing equipment.
Volunteer fire brigades are an important element of the fire safety system and community self-help. These teams consist of volunteers who are ready to take responsibility for protecting their community from fires and other emergencies. Their task is to respond in time to a fire and help professional firefighters overcome the danger.
The need to create volunteer fire brigades is determined by several factors. First, they are an effective mechanism for engaging citizens in fire safety, which helps to increase awareness and responsibility in the community. It also fosters close ties between residents and the fire service, which can improve overall safety. The public’s interest in firefighting during the Russian military aggression on the territory of Ukraine shows the readiness of Ukrainians to take care of the environment for the future.
The responsibilities of a Volunteer Fire Brigade (VFB) may vary depending on the specific conditions and needs of the community, but the main tasks and duties usually include:
– Fire safety and prevention
– Fire fighting
– First aid
– Liaison with local authorities and the fire service
– Public awareness and education
The overall goal of the DPD is to ensure community safety and interaction with professional services in the event of fires, accidents, and other emergencies!
More information on the project implementation in the following newsletters.