Про евтрофікацію Дніпра
15.07.2021

Цвітіння Дніпра влітку, як і багатьох великих і малих річок України, вже стало щорічною проблемою. Цвітіння води – інтенсивне розмноження синьо-зелених водоростей. Вони присутні і в звичайній воді, тільки в меншій кількості.

Якщо умови для розмноження сприятливі (велика кількість сонячного світла, поживних речовин, досить висока температура), то водорості починають розмножуватися, заповнюючи весь вільний простір.У період «цвітіння» води концентрація водоростей збільшується та створює враження «біологічного вибуху» величезної сили. Це пояснюється тим, що клітини колоній розмножуються простим поділом з великою швидкістю: подвоєння їх маси вимірюється годинами. Вони пронизують всю товщу води і спливають на поверхню, де утворюють товсту плівку, завдяки якій перехоплюють сонячну енергію, не дозволяючи розвиватися іншим водоростям, заповнюючи сприятливу природну нішу. Через деякий час значні маси водоростей під спекотними сонячними променями починають відмирати, розкладатися, і, звільняючи пігмент фікоціан, забарвлюють воду в синьо-зелений колір та виділяють стійкий неприємний запах. При цьому, у воді накопичуються отруйні продукти розкладання водоростей: індол, скатол, аміак, фенол, складні ефіри і спирти. У зв’язку з цим риби прагнуть залишити місця скупчення водоростей. Проте, не завжди вони встигають це зробити і перебування їх у таких водах закінчується загибеллю.Основними причинами цвітіння води є скиди стічних вод з очисних споруд міст та селищ. Існуючі технології та конструкції очисних споруд неспроможні ефективно очистити стічні води від фосфатів, що потрапляють у воду із широко розповсюдженими миючими засобами.

Мор риби, р. Дніпро

Експерти Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз наголошують, що аудит водних ресурсів є нагальним для України. Близько 10 тисяч річок із 60 тисяч струмків вже не існує. Вони або припинили повністю по всій течії своє існування, або фрагментовані, або перебувають у стані деградації – стан, який не можна назвати не просто добрим, а взагалі станом річки. Це пов’язано з виснаженням водних ресурсів країни: неконтрольованим використанням, забрудненням, незаконним добуванням піску з дна річок. Дніпро є наочним прикладом не просто безгосподарного ставлення до водних ресурсів, а хижацького винищення головної водної артерії України: сюди скидають мільйони кубів неочищених вод. Комунальні підприємства скидають у річки залишки фосфатних мийних засобів, які спричиняють бурхливе цвітіння водних рослин, які відмирають швидко і відбувається вторинне забруднення.

Summer blooming of the Dnipro River, like many large and small rivers in Ukraine, has become an annual problem. Water bloom is an intensive reproduction of blue-green algae. They are also present in ordinary water, but in smaller quantities.

If the conditions for reproduction are favorable (plenty of sunlight, nutrients, high enough temperature), the algae begin to multiply, filling all the free space.During the period of water “bloom” the concentration of algae increases and creates the impression of a “biological explosion” of enormous power. This is because the cells of the colonies multiply by simple division at a high rate: doubling their mass is measured in hours. They penetrate the entire water column and float to the surface, where they form a thick film that intercepts solar energy, preventing other algae from developing, filling a favorable natural niche. After some time, large masses of algae begin to die off and decompose under the hot sunlight, and, releasing the phycocyanin pigment, they color the water blue-green and emit a persistent unpleasant odor. At the same time, the water accumulates poisonous products of algae decomposition: indole, scatol, ammonia, phenol, esters and alcohols. In this regard, fish tend to leave the places of algae accumulation. However, they do not always have time to do so, and their stay in such waters ends in death.The main causes of water blooms are wastewater discharges from sewage treatment plants in cities and towns. Existing technologies and designs of wastewater treatment plants are unable to effectively treat wastewater from phosphates that enter the water with widely used detergents.

Experts of the Interregional Center for Scientific Research and Expertise emphasize that water resources audit is urgent for Ukraine. About 10 thousand rivers out of 60 thousand streams no longer exist. They have either ceased to exist completely along their entire course, or are fragmented, or are in a state of degradation – a condition that cannot be called not just good, but a river’s condition in general. This is due to the depletion of the country’s water resources: uncontrolled use, pollution, and illegal extraction of sand from the river bottom. The Dnipro River is a clear example of not just mismanagement of water resources, but the predatory destruction of Ukraine’s main waterway: millions of cubic meters of untreated water are dumped into it. Utilities dump phosphate detergent residues into the rivers, which cause rapid blooms of aquatic plants that die off quickly and cause secondary pollution.