Про лісові пожежі у зоні відчуження ЧАЕС
16.01.2023
English below
На забруднених аварійними викидами Чорнобильської АЕС територіях, природна рослинність відіграє роль стабілізатора радіоекологічної ситуації. Радіонукліди, які випали на земну поверхню, з плином часу включаються в біологічний кругообіг, депонуються в органах і тканинах рослин, а також у лісовій підстилці. За стабільної сукцесії винесення речовини за межі ландшафту практично відсутнє, що запобігає вторинному забрудненню радіонуклідами прилеглих територій. Порушення цього процесу збільшує підйом аерозольних частинок із поверхні землі.
Лісові пожежі на радіоактивно забрудненій території зумовлюють загрозу повторного забруднення території радіонуклідами, в зоні і за межами зони відчуження, і докорінно змінюють характер рослинності та підстильної поверхні, знижуючи тим самим шорсткість поверхні.
Критичними з пожежостійкості та радіоекологічної точок зору є насадження сосни звичайної, оскільки соснові ліси уражаються грибковими захворюваннями та шкідниками, зокрема, короїдами, що підвищує ризики виникнення пожеж і, як наслідок, вторинного забруднення території. Радіоактивний попіл, який утворюється після пожеж, включається до геохімічної міграції, здійснюючи вторинне радіоактивне забруднення.
Навесні 2022 року у зоні відчуження в районі ЧАЕС через військові дії російських окупантів горіли понад 10 тис. га лісів, зафіксовано 31 пожежу. У 2015 та 2020 роках у зоні відчуження відбулись масштабні пожежі, тоді було вивільнено депонованого деревиною цезію -137 у 2015 році – 130 ГБк, у 2020 році – 700 ГБк. Також, у період з 1993 до 2013 роках зафіксовано понад 1147 пожеж.
Важливо швидко реагувати на лісові пожежі в Чорнобильській зоні, оскільки такі пожежі спричиняють викиди радіонуклідів в атмосферу та створюють ризики для сховищ радіоактивних ядерних відходів чи ядерного палива.
On the territories contaminated by accidental releases from the Chornobyl NPP, natural vegetation plays the role of a radioecological situation stabilizer. Radionuclides that have fallen to the earth’s surface are included in the biological cycle over time, being deposited in plant organs and tissues, as well as in the forest floor. Under stable succession, there is practically no removal of the substance outside the landscape, which prevents secondary contamination of adjacent territories with radionuclides. Disruption of this process increases the rise of aerosol particles from the ground surface.
Forest fires in a radioactively contaminated area pose a threat of re-contamination of the territory with radionuclides, both within and outside the exclusion zone, and radically change the nature of vegetation and the underlying surface, thereby reducing the surface roughness.
Scots pine plantations are critical from the fire resistance and radioecological points of view, since pine forests are affected by fungal diseases and pests, in particular, bark beetles, which increases the risk of fires and, as a result, secondary contamination of the territory. Radioactive ash generated after fires is included in geochemical migration, causing secondary radioactive contamination.
In the spring of 2022, more than 10 thousand hectares of forests burned in the exclusion zone near the Chornobyl NPP due to the military actions of the Russian occupiers, and 31 fires were recorded. In 2015 and 2020, large-scale fires occurred in the exclusion zone, which released cesium-137 deposited by wood: 130 GBq in 2015 and 700 GBq in 2020. In addition, more than 1147 fires were recorded between 1993 and 2013.
It is important to respond quickly to forest fires in the Chornobyl zone, as such fires cause radionuclide emissions into the atmosphere and pose risks to radioactive nuclear waste or nuclear fuel storage facilities.