Про необхідність створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні
14.09.2022

English below

Кількість пожеж у 2022, у порівнянні з 2021 роком, збільшилася у 2,7 рази, загальна площа пожеж зросла у 49 разів, середня площа однієї пожежі зросла у 18 разів. Найсерйозніша ситуація зараз в окупованій російськими військами Херсонській області. За весь цей час вогонь охопив вже понад 1587 га.

Космознімок лісової пожежі, Кінбурнська коса 11.05.2022

Лісові пожежі істотно впливають на стійкість лісових екосистем, формування кругообігу вуглецю, тепловий режим ґрунту, забруднення поверхневих і підземних вод, а також завдають великої шкоди рослинному і тваринному світу. Через пожежі різко погіршуються умови природного відновлення лісів, вони призводять до утворення пустирів, зміни хвойних порід деревостанами малоцінних листяних порід.

Наслідки лісової пожежі, Кінбурнська коса (Херсонська область)

Екологічні наслідки від лісових пожеж полягають в забрудненні атмосферного повітря вуглекислим газом і продуктами піролізу лісових горючих матеріалів, вигоряння кисню. З лісовими пожежами в повітря потрапляють частинки сажі, тобто вуглець і продукти неповного згоряння деревини, різні органічні речовини, в числі яких багато фенольних сполук, які мають мутагенні і канцерогенні властивості. Задимлення повітря веде до погіршення клімату Землі, збільшення числа туманних днів, зменшення прозорості атмосфери і зумовленого ним зниження видимості, освітленості, ультрафіолетової радіації. Висока температура навколишнього середовища – найбільш характерний фактор лісової пожежі.

Пожежа у сосновому лісі (Сєвєводонецьк, Луганська область, 30.08.2021)

Найтиповішими причинами виникнення лісової пожежі є:

– багаття, облаштовані у місцях з сухою травою;

– підпал трави на лісових галявинах, прогалинах або стерні на полі біля лісу;

– сфокусовані уламками скла сонячні промені;

– обстріли та ведення активних військових дій.

 

 

On the need to create a public system of forest fire protection in Ukraine

The number of fires in 2022, compared to 2021, increased 2.7 times, the total area of fires increased 49 times, the average area of one fire increased 18 times. The most serious situation is now in the Kherson region occupied by Russian troops. During all this time, the fire has already covered more than 1587 hectares.

Forest fires significantly affect the sustainability of forest ecosystems, the formation of the carbon cycle, the thermal regime of the soil, pollution of surface and groundwater, as well as cause great harm to flora and fauna. Fires dramatically deteriorate the conditions of natural regeneration of forests, they lead to the formation of wastelands, the replacement of coniferous species by stands of low-value hardwoods.

The environmental consequences of forest fires are air pollution with carbon dioxide and pyrolysis products of forest combustible materials, oxygen burning. Forest fires release soot particles into the air, i.e. carbon and products of incomplete combustion of wood, various organic substances, including many phenolic compounds that have mutagenic and carcinogenic properties. Air smoke leads to deterioration of the Earth’s climate, an increase in the number of foggy days, a decrease in the transparency of the atmosphere and the resulting decrease in visibility, illumination, ultraviolet radiation. High ambient temperature is the most characteristic factor of forest fires.

The most typical causes of forest fires are

– fires, arranged in places with dry grass;

– burning grass in forest glades, clearings or stubble in the field near the forest

– sunlight focused by glass fragments;

– shelling and active military operations.