Про реалізацію проєкту«Створення громадської системи протипожежного захисту лісів»
15.10.2022

English below

Розпочалась робота щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні». Він реалізується в Україні Всеукраїнською екологічною лігою за сприяння Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Проєкт орієнтований на реалізацію у 4 цільових територіальних громадах України (Іванківська та Поліська у Київській області, Олевська у Житомирській області, Корсунь-Шевченківська – Черкаська область). З огляду на продовження російської військової агресії проти України, плановані територіальні громади можуть бути змінені.

Гасіння лісової пожежі

Завданнями проєкту є:

– формування та навчання чотирьох команд добровільних пожежних формувань у цільових громадах;

– підготовка, видання навчально-методичних матеріалів для добровільних пожежних формувань та інформаційно-просвітницької роботи з населенням для попередження лісових  пожеж ;

– проведення заходів страхування з метою забезпечення чотирьох добровільних пожежних формувань – учасників проєкту необхідними технічними засобами.

– розроблення, наповнення та популяризація сайту добровільних пожежних формувань;

– створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань.

Для реалізації завдань проєкту буде проведено такі заходи/активності:

– проведення комунікаційних перемовин з представниками влади  цільових громад, формування складу чотирьох команд добровільних пожежних формувань у цільових громадах, відбір експертної групи проєкту з числа науковців, громадських діячів, представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України,

– проведення агітаційної, роз’яснювальної роботи серед зацікавлених громадян задля долучення до команд добровільних пожежних формувань, проведення відбору, формування, навчання чотирьох команд (проведення навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, двох конференцій);

– виготовлення та встановлення інформаційних стендів щодо попередження лісових пожеж;

– проведення процедури страхування учасників проєкту;

– проведення процедури закупівель відповідних технічних засобів та захисного одягу для учасників проєкту;

– підготовка та видання навчально-методичних матеріалів для  подальшого використання командами-учасниками та цільовими громадами;

– розроблення, наповнення та популяризація сайту добровільних пожежних формувань;

– створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань;

– регулярне висвітлення у засобах масової інформації різного рівня та соціальних мережах інформації про перебіг проєкту;

– організація постійної комунікації між командою проєкту, партнерами, учасниками проєкту;

– забезпечення роботи персоналу та адміністрування проєкту.

Більше інформації щодо реалізацій проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.

On the start of the project “Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine”

Work has begun on the implementation of the project “Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine”. It is implemented in Ukraine by the Ukrainian Environmental League with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs. The project is focused on implementation in 4 target territorial communities of Ukraine (Ivankivska and Poliska in Kyiv region, Olevska in Zhytomyr region, Korsun-Shevchenkivska – Cherkasy region). Given the continuation of Russian military aggression against Ukraine, the planned territorial communities may be changed.

The objectives of the project are:

– formation and training of four teams of volunteer fire brigades in the target communities;

– preparation, publication of educational and methodological materials for voluntary fire brigades and outreach work with the population to prevent forest fires;

– carrying out insurance measures to provide four voluntary fire brigades – project participants with the necessary technical means.

– development, filling and promotion of the website of voluntary fire brigades;

– creation of a motivational video to promote the ideas of voluntary public formations.

The following events/activities will be carried out to implement the project objectives:

– conducting communication negotiations with representatives of the authorities of the target communities, forming the composition of four teams of volunteer fire brigades in the target communities, selection of the project expert group from among scientists, public figures, representatives of the State Emergency Service of Ukraine,

– conducting campaigning, explanatory work among interested citizens to join the teams of voluntary fire brigades, selection, formation, training of four teams (conducting educational lectures and seminars, practical classes on the ground and interactive trainings, two conferences);

– production and installation of information stands on forest fire prevention;

– conducting the insurance procedure for project participants;

– conducting the procedure for procurement of appropriate technical equipment and protective clothing for project participants;

– preparation and publication of educational and methodological materials for further use by participating teams and target communities;

– development, filling and promotion of the website of volunteer fire brigades;

– creation of a motivational video to promote the ideas of voluntary public formations;

– regular coverage of information about the project in the media of various levels and social networks;

– organization of constant communication between the project team, partners, project participants;

– ensuring the work of staff and project administration.

More information on project implementation in the following newsletters.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні#ВЕЛ#All_Ukrainian_Environmental_League#United_States_Forest_Service_International_Programs#CPAM#usfs