Про реалізацію проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні»
29.11.2022

English below

Всеукраїнська екологічна ліга висловлює своє занепокоєння щодо масштабності та частоти пожеж в лісових екосистемах, викликаних зокрема російськими обстрілами. Кількість пожеж у 2022, у порівнянні з 2021 роком, збільшилася у 2,7 рази, загальна площа пожеж зросла у 49 разів, середня площа однієї пожежі зросла у 18 разів.

Екологічні наслідки від лісових пожеж полягають в забрудненні атмосферного повітря вуглекислим газом і продуктами піролізу лісових горючих матеріалів, вигоряння кисню. З лісовими пожежами в повітря потрапляють частинки сажі, тобто вуглець і продукти неповного згоряння деревини, різні органічні речовини, в числі яких багато фенольних сполук, які мають мутагенні і канцерогенні властивості. Задимлення повітря веде до погіршення клімату Землі, збільшення числа туманних днів, зменшення прозорості атмосфери і зумовленого ним зниження видимості, освітленості, ультрафіолетової радіації. Висока температура навколишнього середовища – найбільш характерний фактор лісової пожежі.

Через підвищену пожежну небезпеку та збільшенням ризиків для лісових екосистем Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізовувати в Україні пілотний проєкт щодо «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

З вересня по листопад 2022 року було здійснено закупівлю захисного одягу (захисні костюми, вогнетривкі рукавиці, чоботи та шоломи) та обладнання (автомобільні ресторатори, сигнали СГУ, пожежні рукави) добровільним пожежним підрозділам, проведено особисті зустрічі зі зацікавленими представниками цільових громад (https://korsun-miskrada.gov.ua/news/1666956610/).

Передача пожежних рукавів
Консультативна зустріч з представниками Корсунь-Шевченківської громади

 

Зараз триває активна комунікація з представниками цільових громад, обговорюються деталі співпраці.

Більше інформації щодо реалізації проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

On the implementation of the project “Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine”

The Ukrainian Environmental League expresses its concern about the scale and frequency of fires in forest ecosystems, caused in particular by Russian shelling. The number of fires in 2022, compared to 2021, increased 2.7 times, the total area of fires increased 49 times, the average area of one fire increased 18 times.

The environmental consequences of forest fires are air pollution with carbon dioxide and pyrolysis products of forest combustible materials, oxygen burnout. Forest fires release soot particles into the air, i.e. carbon and products of incomplete combustion of wood, various organic substances, including many phenolic compounds that have mutagenic and carcinogenic properties. Air smoke leads to the deterioration of the Earth’s climate, an increase in the number of foggy days, a decrease in the transparency of the atmosphere and the resulting decrease in visibility, illumination, ultraviolet radiation. High ambient temperature is the most characteristic factor of forest fires.

Due to the increased fire hazard and increased risks to forest ecosystems, the All-Ukrainian Ecological League has launched a pilot project in Ukraine on “Creating a Public Forest Fire Protection System in Ukraine” under the U.S. Forest Service International Programs.

From September to November 2022, protective clothing (protective suits, fire-resistant gloves, boots and helmets) and equipment (car restaurateurs, SGU signals, fire hoses) were purchased for volunteer fire units, and personal meetings were held with interested representatives of the target communities (https://korsun-miskrada.gov.ua/news/1666956610/).

Active communication with representatives of the target communities is ongoing, details of cooperation are being discussed.

More information on the project implementation in the following newsletters.