Про створення добровільних пожежних формувань
26.10.2022

English below

Проблема виникнення лісових пожеж є вкрай актуальною для всієї території України. Щорічно країна від пожеж втрачала від 30 до 60 тисяч гектарів лісових площ, а з початку повномасштабної російської військової агресії зафіксовано понад 3 тис. пожеж на площі більш ніж 2,5 млн га. Пожежі в природних екосистемах завдають значної шкоди лісам, лукам, можуть знищувати цінні оселища, рідкісні види флори та фауни. Тож актуальність посилення протипожежних заходів та максимального залучення до питань протидії пожежам громадського сектору є вкрай актуальною.

Для збереження природних екосистем, зокрема і лісових важливо оперативно реагувати на лісові пожежі та ліквідовувати джерела вогню. Саме тому Всеукраїнська екологічна ліга починає реалізовувати в Україні проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за сприяння Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

Лісова пожежа

З метою активного залучення громадянського суспільства до попередження лісових пожеж та захисту лісів в Україні, планується проведення заходів з формування, навчання, забезпечення необхідними спеціальними засобами та страхування чотирьох команд добровільних пожежних формувань задля попередження та ліквідації наслідків лісових пожеж. Залучення громадськості до питань протидії лісовим пожежам є надзвичайно актуальним у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» (реєстр. № 75571). До добровільного пожежного підрозділу мають бути залучені громадяни, які постійно проживають на її території громади, які досягли 18-річного віку та здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки.

Законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування, громадські організації, суб’єкти господарювання, інші юридичні особи можуть об’єднуватись у добровільні пожежно-рятувальні підрозділи. Територіальні громади можуть здійснювати співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» з метою спільного забезпечення місцевої пожежної охорони.

А також відбудеться створення, наповнення та просування сайту добровільних пожежних формувань, підготовка та видання навчально- методичних матеріалів, проведення навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань. Усі заходи будуть проведені при підтримці партнерів проєкту.

Більше інформації щодо реалізації проєкту читайте в наступних інформаційних повідомленнях.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні

#ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League

#United_States_Forest_Service_International_Programs

#CPAM

#usfs

On the establishment of voluntary fire brigades

The problem of forest fires is extremely relevant for the whole territory of Ukraine. Annually, the country lost from 30 to 60 thousand hectares of forest areas from fires, and since the beginning of the full-scale Russian military aggression, more than 3 thousand fires have been recorded on an area of more than 2.5 million hectares. Fires in natural ecosystems cause significant damage to forests, meadows, can destroy valuable habitats, rare species of flora and fauna. Therefore, the relevance of strengthening firefighting measures and maximum involvement of the public sector in firefighting is extremely important.

To preserve natural ecosystems, including forests, it is important to respond quickly to forest fires and eliminate sources of fire. That is why the All-Ukrainian Environmental League is launching the project “Establishment of a Public Forest Fire Protection System in Ukraine” in Ukraine with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs.

In order to actively involve civil society in the prevention of forest fires and forest protection in Ukraine, it is planned to carry out activities to form, train, provide the necessary special means and insurance for four teams of voluntary fire brigades to prevent and eliminate the consequences of forest fires. Involvement of the public in combating forest fires is extremely relevant in connection with the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the Draft Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Voluntary Fire Protection” (Reg. No. 75571). Citizens permanently residing in the community, who have reached the age of 18 and are able to perform their duties for health reasons, should be involved in the voluntary fire department.

The legislation provides that local self-government bodies, public organizations, business entities and other legal entities may unite into voluntary fire and rescue units. Territorial communities may cooperate in accordance with the Law of Ukraine “On Cooperation of Territorial Communities” in order to jointly provide local fire protection.

Also, there will be the creation, filling and promotion of the website of voluntary fire brigades, preparation and publication of educational and methodological materials, conducting of educational lectures and seminars, practical exercises on the ground and interactive trainings, creation of a motivational video to promote the ideas of voluntary public formations. All activities will be carried out with the support of the project partners.

More information on the project implementation can be found in the following newsletters.