Розпочинаємо реалізовувати проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні»
01.09.2022

English below

Проблема виникнення лісових пожеж є вкрай актуальною для всієї території України. Щорічно країна від пожеж втрачала від 30 до 60 тисяч гектарів лісових площ, а з початку повномасштабної російської військової агресії зафіксовано понад 3 тис. пожеж на площі більш ніж 2,5 млн га. Пожежі в природних екосистемах завдають значної шкоди лісам, лукам, можуть знищувати цінні оселища, рідкісні види флори та фауни.

В зв’язку з прийняттям Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» (реєстр. № 75571)залучення громадського сектору до питань протидії пожежам є вкрай актуальною задачею. Згідно з цим Законом органи місцевого самоврядування, громадські організації, суб’єкти господарювання, інші юридичні особи можуть об’єднуватись у добровільні пожежно-рятувальні підрозділи. Також, територіальні громади можуть здійснювати співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» з метою спільного забезпечення місцевої пожежної охорони. Учасниками підрозділів можуть стати особи, які постійно проживають на відповідній території, досягли 18 років, мають повну цивільну дієздатність, здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки.

Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізовувати пілотний проєкт щодо «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

Основною метою проєкту є посилення протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань в пілотних громадах. Для активного залучення громадянського суспільства до попередження лісових пожеж та захисту лісів в Україні, планується проведення заходів з формування, навчання, забезпечення необхідними спеціальними засобами та страхування чотирьох команд добровільних пожежних формувань задля попередження та ліквідації наслідків лісових пожеж; створення, наповнення та просування сайту добровільних пожежних формувань, підготовка та видання навчально-методичних матеріалів, проведення навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань.

В межах проєкту відбуватиметься співпраця з органами місцевого самоврядування цільових територіальних громад, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та її територіальними підрозділами, Державним агентством лісових ресурсів України, Навчальним центром ДСНС України, Інформаційно-просвітницьким центром «Екологічна варта», Центром екологічної освіти та інформації таМіжрегіональним центром наукових досліджень та експертиз.

We start implementing the project “Creation of a public system of fire protection protection of forests in Ukraine”

The problem of forest fires is extremely relevant for the whole territory of Ukraine. Annually, the country lost from 30 to 60 thousand hectares of forest areas from fires, and since the beginning of full-scale Russian military aggression, more than 3 thousand fires have been recorded on an area of more than 2.5 million hectares. Fires in natural ecosystems cause significant damage to forests, meadows, can destroy valuable habitats, rare species of flora and fauna.

In connection with the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the Draft Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Voluntary Fire Protection” (Reg. No. 75571), the involvement of the public sector in firefighting is an extremely urgent task. According to this Law, local self-government bodies, public organizations, business entities, other legal entities may unite into voluntary fire and rescue units. Also, territorial communities may cooperate in accordance with the Law of Ukraine “On Cooperation of Territorial Communities” in order to jointly provide local fire protection. Members of the units can be persons who permanently reside in the relevant territory, have reached the age of 18, have full civil capacity, are able to perform their duties for health reasons.

The All-Ukrainian Environmental League has started implementing a pilot project on “Creation of a public forest fire protection system in Ukraine” within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.

The main goal of the project is to strengthen the fight against forest fires in Ukraine through the creation of a system of voluntary fire brigades in pilot communities. For the active involvement of civil society in forest fire prevention and protection in Ukraine, it is planned to carry out activities on the formation, training, provision of the necessary special means and insurance of four teams of voluntary fire brigades for the prevention and elimination of the consequences of forest fires; creation, filling and promotion of the website of voluntary fire brigades, preparation and publication of educational materials, conducting training lectures and seminars, practical training on the ground and interaction with the public. The project will involve cooperation with local governments of target communities, the State Emergency Service of Ukraine and its territorial units, the State Forest Resources Agency of Ukraine, the Training Center of the State Emergency Service of Ukraine, the Ecological Guard Information and Education Center, the Center for Environmental Education and Information and the Interregional Center for Scientific Research and Expertise.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні#ВЕЛ#All_Ukrainian_Environmental_League#United_States_Forest_Service_International_Programs#CPAM#usfs