Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз

Центр створено у 2016 році, є неприбутковою природоохоронною громадською організацією.
Наша Мета – об’єднання експертів та активістів для збереження довкілля, сприяння у реалізації засад збалансованого (сталого) розвитку в Україні, захисту екологічних прав громадян України.
Наші Цінності:
– збалансованість інтересів людини та Природи;
– екологічна справедливість, толерантність та рівність;
– доброчесність, повага та партнерство;
– підтримка рішень, заснованих на наукових даних та дослідженнях;
– прозорість та демократія участі.
Фокус діяльності – сталий розвиток, вода, ліси, зміна клімату, біорізноманіття, відходи, інтеграція екологічної політики.
Наші дії:
– проведення наукових досліджень, експертиза проектів у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування;
– оцінка ризиків та обрахування збитків для довкілля внаслідок російської збройної агресії
– організація й проведення заходів, спрямованих на припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю, здоров’ю громадян України;
– створення мережі незалежних експертів з різних напрямів природоохоронної діяльності;
– формування баз даних екологічної інформації, проведення незалежного громадського моніторингу;
– екологічна просвіта та інформування;
– розроблення екологічно дружніх економічних рішень та бізнес-планів збалансованого природокористування;
– розроблення стратегічних, аналітичних документів, документів нормативно-правового характеру та поправок до них.

Interregional Center for Scientific Research and Expertise, NGO.

Established in 2016, the Center is a non-profit environmental NGO.
Our goal is to bring together experts and activists to the nature conservation, to assist in the implementation of the principles of sustainable development in Ukraine, and to protect the environmental rights of Ukrainian citizens.
Our Values:
– Balancing the interests of people and Nature;
– environmental justice, tolerance and equality;
– integrity, respect and partnership;
– support for decisions based on scientific data and research;
– transparency and participatory democracy.
Focus of activities: sustainable development, water, forests, climate change, biodiversity, waste, environmental policy integration.
Our actions:
– conducting scientific research, expertise of projects in the field of environmental protection and sustainable use of natural resources;
– risk assessment and calculation of environmental damage caused by Russian armed aggression
– organizing and conducting activities aimed at stopping activities that threaten environmental safety, biodiversity, and the health of Ukrainian citizens;
– creating a network of independent experts in various areas of environmental protection;
– creating databases of environmental information and conducting independent public monitoring;
– environmental education and information;
– development of environmentally friendly economic solutions and business plans for balanced environmental management;
– development of strategic, analytical, regulatory and legal documents and amendments thereto.

Статут МЦНДЕ