Щодо членів добровільних пожежно-рятувальних підрозділів
29.12.2022

English below

Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» члени пожежно-рятувальних підрозділів здійснюють гасіння пожеж, проводять аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи. Ними можуть бути особи, які досягли 18 років, мають повну цивільну дієздатність, здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки, що підтверджується попередніми та періодичними медичними оглядами. Такі працівники підлягаютьособистому страхуванню, що здійснюється за рахунок коштів відповідних органів місцевого самоврядування, які утворили такі підрозділи.

Підготовка основних працівників здійснюється в закладах освіти центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації основних працівників встановлюється Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Гасіння лісової пожежі

Члени пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони, які не пройшли відповідної підготовки, до гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт не допускаються.

Для участі в гасінні пожеж, проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт члени пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони забезпечуються спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту за рахунок коштів суб’єктів, які утворили такі підрозділи.

Regarding members of volunteer fire and rescue units

Pursuant to the Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Voluntary Fire Protection”, members of fire and rescue units extinguish fires, carry out emergency rescue and other urgent work. They can be persons who have reached the age of 18, have full civil capacity, and are able to perform their duties for health reasons, as evidenced by preliminary and periodic medical examinations. Such employees are subject to personal insurance, which is carried out at the expense of the relevant local governments that have established such units.

Key personnel are trained in educational institutions of the central executive authority that implements the state policy in the field of civil protection. The procedure for training, retraining and advanced training of key personnel is established by the State Emergency Service of Ukraine.

Members of fire and rescue units for the voluntary fire protection who have not undergone appropriate training are not allowed to extinguish fires, conduct emergency rescue and other urgent work.

In order to participate in firefighting, rescue and other emergency operations, members of fire and rescue units for the provision of voluntary fire protection are provided with special clothing, equipment and personal protective equipment at the expense of the entities that formed such units.