Щодо правил пожежної безпеки в лісах
06.01.2023

English below

Повномасштабне вторгнення росії на території України призвело до значного обмеження можливостей лісових господарств запобігати та гасити великі лісові пожежі, що загрожує не тільки лісам, а й мешканцям та населеним пунктам, які розташовані біля соснових лісів. Зазначені обмеження полягають у розкраданні або пошкодженні окупантами пожежних автомобілів, тракторів та іншої техніки, неможливості застосування пожежної авіації для гасіння, забрудненні лісів вибухонебезпечними предметами, обмеженні доступу до лісів, пов’язаному із потребами оборони, неможливості створення резервів паливно-мастильних матеріалів для гасіння, обмеження використання радіозв’язку, мобільного зв’язку, застосування БПЛА для розвідки пожеж тощо. Охорона лісового фонду від пожеж – моральний обов’язок кожного члена суспільства.

Ми закликаємо громадян бути свідомими та дотримуватись правил пожежної безпеки в лісах України, упродовж пожежонебезпечного періоду забороняється:

– розведення багать у лісі (крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);

– заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети;

– відвідування населенням хвойних насаджень при 5-му класі пожежної небезпеки (надзвичайна небезпека) за умовами погоди

–·палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для цієї мети;

–·викидати у лісі обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я тощо;

– заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна;

–·експлуатувати машини та інші механізми з несправною паливною та іскрогасною системою;

– палити або користуватися відкритим вогнем під час проведення робіт з паливно-мастильними матеріалами (переливання пального, заправлення двигунів тощо);

Regarding fire safety rules in forests

russia’s full-scale invasion of Ukraine has significantly limited the ability of forestry to prevent and extinguish large forest fires, which threatens not only forests but also residents and settlements located near pine forests. These restrictions include the theft or damage by the occupiers of fire trucks, tractors and other equipment, the inability to use firefighting aircraft for extinguishing, contamination of forests with explosive objects, restrictions on access to forests related to defense needs, the inability to create reserves of fuel and lubricants for extinguishing, restrictions on the use of radio communications, mobile communications, the use of UAVs for fire reconnaissance, etc. Protecting forests from fires is a moral obligation of every member of society.

We are urge citizens to be conscious and follow the rules of fire safety in the forests of Ukraine, during the fire hazardous period it is prohibited to:

– making fires in the forest (except for those related to the technological requirements of forestry activities in specially designated places)

– entry to the territory of the forest fund (except for transit routes) of vehicles and other mechanisms, except for those used for forestry purposes;

– visitation of coniferous plantations by the population under the 5th class of fire hazard (extreme danger) under weather conditions;

-smoking, throwing unlit matches, cigarette butts in the forest, shaking hot ashes out of pipes, except for places equipped for this purpose

-throw away rags in the forest that are smeared, soaked with gasoline, kerosene, oil or other combustible substances, etc;

– fill fuel tanks with fuel in the forest while the engine is running;

-operate machines and other mechanisms with a faulty fuel and spark-extinguishing system;

– smoke or use open flames when working with fuels and lubricants (transferring fuel, refueling engines, etc.).