В Україні планують збільшити лісистість території держави до 18%
06.11.2020

English below

Експерти ГО «Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз» взяли участь в обговоренні проекту державної стратегії управління лісами України до 2035 року, який підготувало Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, і в якій переглянуто застарілі підходи до ведення лісового господарства, які в умовах зміни клімату потребують невідкладних змін.
Зазначається, що загальна площа лісових ділянок, що належить до лісового фонду України, становить 10,4 млн га, в тому числі вкриті лісовою рослинністю — 9,6 млн га.

Експерти ГО «Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз» наголошують, що лісистість України становить 15,9%. Половина лісів України належить до штучно створених і потребує посиленого догляду. Близько 0,8 млн гектарів лісів, що належали колишнім колективним господарствам, знаходяться на землях запасу і перебувають у незадовільному стані (самовільно вирубуються, гинуть від пожеж, хвороб, шкідників тощо).
Тож, в умовах зміни клімату потребують перегляду застарілі підходи до ведення лісового господарства, які не забезпечують належної стійкості лісів до змін. Окремим важливим аспектом є охорона лісового біорізноманіття.  Також потребує суттєвого реформування система лісовпорядкування.

Серед основних цілей стратегії: ефективне управління лісами; збереження біорізноманіття; адаптоване до кліматичних змін лісове господарство; популяризація професії лісівника; забезпечення фінансової стабільності лісової галузі; формування сприятливих умов для активізації розвитку деревообробної та суміжних галузей економіки України. В умовах кліматичних змін ліси мають надзвичайно важливу роль для подальшої екологічної, економічної та соціальної стабільності держави.


Очікується, що у результаті реалізації стратегії до 2035 року Україна матиме: лісистість території країни до 18%; загальний запас лісів України до 2.5 млрд м³; збільшення рівня поглинання вуглекислого газу лісами України; збільшення продуктивності та стійкості лісів; зменшення площі лісових пожеж; 100% виявлення лісових пожеж на ранній стадії; оновлений парк протипожежної техніки та відновлення авіа патрулювання лісів; якісні лісові дороги; якісну підготовку кадрів для лісової галузі; популяризація використання лісів для туризму та рекреації; створення умов для залучення коштів бізнесу в розвиток туристичної інфраструктури в лісовій галузі.

Experts from the Interregional Center for Scientific Research and Expertise took part in the discussion of the draft State Forest Management Strategy of Ukraine until 2035, prepared by the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine, which revises outdated approaches to forestry, which need to be changed immediately in the face of climate change.
It is noted that the total area of forest plots belonging to the forest fund of Ukraine is 10.4 million hectares, including 9.6 million hectares covered with forest vegetation.

Experts from the Interregional Center for Scientific Research and Expertise emphasize that Ukraine’s forest cover is 15.9%. Half of Ukraine’s forests are artificially created and require enhanced care. About 0.8 million hectares of forests belonging to former collective farms are located on reserve lands and are in poor condition (they are being cut down illegally, die from fires, diseases, pests, etc.)
Therefore, in the context of climate change, outdated approaches to forest management that do not ensure adequate forest resilience to change need to be revised. Another important aspect is the protection of forest biodiversity. The forest management system also requires significant reform.

The main objectives of the strategy include: effective forest management; biodiversity conservation; climate change-adapted forestry; popularization of the forestry profession; ensuring financial stability of the forest industry; and creating favorable conditions for enhancing the development of woodworking and related industries in Ukraine. In the context of climate change, forests play an extremely important role for the further environmental, economic and social stability of the state.

It is expected that as a result of the strategy implementation, by 2035 Ukraine will have: forest coverage of the country’s territory up to 18%; total forest stock of Ukraine up to 2. 5 billion m³; increase in the level of carbon dioxide absorption by Ukrainian forests; increase in forest productivity and sustainability; reduction of forest fires; 100% detection of forest fires at an early stage; updated firefighting equipment fleet and resumption of forest patrolling; quality forest roads; quality training for the forest industry; promotion of forest use for tourism and recreation; creation of conditions for attracting business funds to develop tourism infrastructure in the forest industry.