Оцінка впливу планованої лісогосподарської діяльності на водозбори гірських лісів Карпат
10.03.2023

Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз провів експертну роботу зі створення та обговорення Методичних рекомендацій для підготовки оцінки впливу планованої лісогосподарської діяльності на водозбори гірських лісів Карпат.
Метою Методичних рекомендацій для підготовки оцінки впливу планованої лісогосподарської діяльності на водозбори гірських лісів Карпат є нормативно-методичне забезпечення підготовки окремих складових звіту з оцінки впливу на довкілля щодо планованої лісогосподарської діяльності, передбаченої пунктом 21 частини другої статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у гірських лісах Українських Карпат.

Методичні рекомендації містять 5 розділів:
Розділ 1. Сфера застосування.
Розділ 2. Терміни та визначення.
Розділ 3. Загальні положення.
Розділ 4. Характеристики індикаторів стану водозбору.
Розділ 5. Розроблення заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на водозбори, програми моніторингу та контролю щодо впливу на водозбори під час провадження планованої лісогосподарської діяльності.
Також складовою Методичних рекомендацій є Додаток 1. Критерії оцінки характеристик індикаторів стану водозбору.

The Interregional Center for Scientific Research and Expertise conducted expert work on the development of Methodological Recommendations for the preparation of an impact assessment of planned forestry activities on watersheds of the Carpathian mountain forests.
The purpose of the Methodological Recommendations for the preparation of an assessment of the impact of planned forestry activities on watersheds of the mountain forests of the Carpathians is to provide regulatory and methodological support for the preparation of certain components of the environmental impact assessment report on planned forestry activities provided for in paragraph 21 of part two of Article 6 of the Law of Ukraine “On Environmental Impact Assessment” in the mountain forests of the Ukrainian Carpathians.

The Guidelines include 5 sections:
Section 1. Scope of application.
Section 2: Terms and definitions.
Section 3. General provisions.
Section 4. Characteristics of catchment status indicators.
Section 5. Development of measures aimed at preventing, preventing, avoiding, reducing, eliminating significant adverse impacts on watersheds, monitoring and control programs for impacts on watersheds during planned forestry activities.
The Guidelines also include Annex 1. Criteria for assessing the characteristics of watershed indicators.