Семінар «Екологічні та соціальні аспекти будівництва малих ГЕС в Карпатському регіоні»
06.03.2023

6 березня ГО «Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз» провів семінар «Екологічні та соціальні аспекти будівництва малих ГЕС в Карпатському регіоні», де були обговорені наступні питання:
– здійснення державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства як один із основних чинників збереження довкілля та формування екологічної політики Карпатського регіону;
– екологічні та соціальні аспекти будівництва малих ГЕС в Карпатському регіоні;
– залучення учнівської і студентської молоді до моніторингу забруднення питної води у сільській місцевості;
– досвід розроблення регіональних програм з охорони довкілля;
– еколого-небезпечні об’єкти: участь громадськості у розв’язанні проблем;
– міжнародні критерії захисту річок при проектуванні і будівництві гідроелектростанцій.

В засіданні взяли участь представники місцевих громад, науковці.
Експерти Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз висловили позицію щодо негативних наслідків на довкілля від розвитку малої гідроенергетики в Україні.
За останнє століття річки України перетворились на каскад водосховищ, регулювання якої здійснює людина. Так, під дніпровськими водосховищами вже затоплено 709,9 тис. га земель, затоплено і знищено понад 6 тис. населених пунктів, переселено понад 3 млн людей. Водні ресурси України потерпають від забруднення промисловими і комунальними стоками, залишками хімічних засобів та пестицидів, якими обробляються сільськогосподарські угіддя, забудови прибережних смуг, хижацького видобування піску та гравію з акваторії тощо.
Будівництво гідротехнічних споруд – гребель, ставків, малих ГЕС – негативно впливає на стан річок, зокрема:
– відбувається зміна природного гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного режимів річки;
– перегородження річки призводить до зарегулювання стоку, уповільнення течії та замулювання дна;
– спостерігається зменшення чисельності або зникнення популяцій багатьох цінних видів водних організмів;
– створення водосховищ супроводжується вилученням з обігу та затопленням значних площ сільськогосподарських угідь, цінних природоохоронних територій, історичних та культурних пам’яток;
– функціонування водосховищ та інших штучних водних об’єктів призводить до обвалів берегів, підвищення рівня ґрунтових вод і заболочення прилеглих територій.

Під час засідання круглого столу були висловлені різні, іноді абсолютно протилежні позиції щодо подальшого розвитку гідроенергетики в існуючому вигляді. Безперечно, енергетика є рушійною силою економічного розвитку країни, але вироблення електроенергії має відбуватися без шкоди для довкілля. Жодні економічні вигоди не можуть бути досягнені за рахунок знищення природного середовища.
Ми підтримуємо пропозиції:
– демонтувати та припинити діяльність усіх гідротехнічних та гідроенергетичних споруд
– заборонити будівництво нових ГЕС у басейнах всіх річок України.
– скасувати «зелений тариф» для об’єктів малої гідроенергетики.

On March 6, the Interregional Center for Scientific Research and Expertise held a seminar “Environmental and Social Aspects of Small Hydropower Construction in the Carpathian Region”, where the following issues were discussed
– implementation of state control over compliance with environmental legislation as one of the main factors of environmental protection and formation of environmental policy in the Carpathian region;
– environmental and social aspects of small hydropower plants construction in the Carpathian region;
– involvement of pupils and students in monitoring of drinking water pollution in rural areas;
– experience in developing regional environmental protection programs;
– environmentally hazardous facilities: public participation in problem solving;
– international criteria for river protection in the design and construction of hydropower plants.

The meeting was attended by representatives of local communities and scientists.
Experts from the Interregional Center for Scientific Research and Expertise expressed their position on the negative environmental impacts of small hydropower development in Ukraine.
Over the past century, Ukraine’s rivers have turned into a cascade of reservoirs regulated by humans. For example, 709.9 thousand hectares of land have been flooded under the Dnipro reservoirs, more than 6 thousand settlements have been flooded and destroyed, and more than 3 million people have been displaced. Ukraine’s water resources suffer from pollution by industrial and municipal wastewater, chemical residues and pesticides used to treat agricultural land, coastal development, predatory extraction of sand and gravel from the water area, etc.
The construction of hydraulic structures – dams, ponds, small hydropower plants – has a negative impact on the state of rivers, in particular

– the natural hydrological, hydrochemical, and hydrobiological regimes of the river are changed;
– damming of the river leads to flow regulation, slowing of the flow and siltation of the bottom;
– reduction in the number or disappearance of populations of many valuable species of aquatic organisms;
– the creation of reservoirs is accompanied by the withdrawal from circulation and flooding of large areas of agricultural land, valuable protected areas, historical and cultural monuments;
– the operation of reservoirs and other artificial water bodies leads to bank collapses, rising groundwater levels, and waterlogging of adjacent areas.

During the roundtable discussion, various, sometimes completely opposite, positions were expressed regarding the further development of hydropower in its current form. Undoubtedly, energy is the driving force behind the country’s economic development, but electricity generation must be environmentally friendly. No economic benefits can be achieved by destroying the natural environment.
We support the proposals:
– dismantle and cease operations of all hydrotechnical and hydropower facilities
– to ban the construction of new hydropower plants in the basins of all rivers of Ukraine.
– cancel the “green tariff” for small hydropower facilities.