Круглий стіл «Вплив вирубки лісів на рівень води у Карпатському регіоні»
28.02.2023

28 лютого ГО «Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз» провів круглий стіл «Вплив вирубки лісів на рівень води у Карпатському регіоні».
Обговорення відбулось на платформі ZOOM.
Вирубка лісів має значний вплив на рівень води в Карпатах, оскільки ліси виконують важливу роль у збереженні та регулюванні водних ресурсів.
Ліси є важливими компонентами водних екосистем, оскільки вони допомагають утримувати воду в ґрунті та підтримувати рівень ґрунтових вод. Коли ліси зрубують, це може привести до значного зниження водостоку в річках та повільного зменшення рівня ґрунтових вод. Більша частина опадів, які падають на лісові ділянки, вбирається деревами та ґрунтом, тому при відсутності лісового покриву більша частина води просто стікає з поверхні ґрунту, збільшуючи ризик повеней та забруднення водних ресурсів.


Масові вирубки лісу є небезпечними не лише через втрату природного середовища та вплив на біорізноманіття, але й через їхній вплив на гідрологічний режим річок та струмків. Це пов’язано з тим, що дерева мають важливу функцію утримання та вбирання води, особливо під час дощів та танення снігу.
Масштабні повені на Західній Україні пов’язують з масовими вирубками лісу, як фактором, який підсилює їхні наслідки (хоча він не є головним). Тому, збереження лісових масивів та використання стійких методів лісокультурної практики є важливими кроками для збалансованого розвитку та збереження природного середовища.
Додатково, вирубка лісів може також привести до ерозії ґрунту, особливо на схилах, що також може впливати на якість води та рівень водостоку. Відсутність лісового покриву може також призвести до збільшення температури ґрунту, що може змінити склад та кількість мікроорганізмів, які відповідають за очищення води.
Тому, вирубка лісів в Карпатах може мати серйозні наслідки для водних екосистем та пов’язаних з ними послуг екосистем, таких як водопостачання та захист від повеней. Збереження лісового покриву є важливим для збереження водних ресурсів у Карпатах та забезпечення їхньої стійкої експлуатації в майбутньому.

On February 28, the Interregional Center for Scientific Research and Expertise held a roundtable discussion on the impact of deforestation on water levels in the Carpathian region.
The discussion took place on the ZOOM platform.
Deforestation has a significant impact on the water level in the Carpathians, as forests play an important role in the conservation and regulation of water resources.
Forests are important components of aquatic ecosystems as they help to retain water in the soil and maintain groundwater levels. When forests are cut down, it can lead to a significant reduction in water flow in rivers and a slow decline in groundwater levels. Most of the precipitation that falls on forested areas is absorbed by the trees and soil, so in the absence of forest cover, most of the water simply runs off the soil surface, increasing the risk of flooding and water pollution.
Massive deforestation is dangerous not only because of the loss of natural habitat and the impact on biodiversity, but also because of its impact on the hydrological regime of rivers and streams. This is because trees have an important function of retaining and absorbing water, especially during rains and snowmelt.
Large-scale floods in Western Ukraine are associated with massive deforestation as a factor that exacerbates their consequences (although it is not the main one). Therefore, preserving forests and using sustainable silvicultural practices are important steps for sustainable development and conservation of the natural environment.
Additionally, deforestation can also lead to soil erosion, especially on slopes, which can also affect water quality and runoff levels. The absence of forest cover can also lead to an increase in soil temperature, which can change the composition and number of microorganisms responsible for water purification.
Therefore, deforestation in the Carpathians could have serious consequences for aquatic ecosystems and related ecosystem services such as water supply and flood protection. Preserving forest cover is important to preserve water resources in the Carpathians and ensure their sustainable exploitation in the future.