Всесвітній день річок
25.09.2022

English below

Всесвітній день річок відзначається щорічно в останню неділю вересня з метою підвищення обізнаності громадськості про річки та заохочення до їх збереження. Цього року це свято відзначають 25 вересня. Річки – головні поверхневі артерії суходолу, концентратори потоків речовини та енергії в ландшафтах, наявні на всіх континентах. Долини річок є концентраторами ландшафтного різноманіття, важливими шляхами міграції для рослин і тварин багатьох видів. Ріки є дуже чутливими до антропогенного впливу, і лише завдяки нашій активній участі ми можемо забезпечити їхнє здоров’я на наступні роки.

р. Сіверський Донець

ГО “Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз” займається вивченням антропогенного навантаження на водні ресурси.

р. Південний Буг

Зокрема, проводять наукові дослідження, запроваджують тематичні природоохоронні заходи і акції, розглядають питання стану водних ресурсів, здійснюють просвітницьку роботу стосовно значення водних об’єктів і необхідності їх збереження тощо. З початком військового вторгнення росії забезпечення населення якісною питною водою є одним з головних завдань! Експерти Міжрегіонального центру наукових досліджень
та експертиз вимагають від Державного водного агентства та басейнових управлінь реалізувати свою діяльність на засадах Водної Рамкової директиви ЄС. Необхідно перейти до практичного застосування інтегрованого управління водними ресурсами, реалізовувати басейновий принцип у водокористуванні та опікуватись збереженням водних об’єктів. Вода – це життя!

World Rivers Day is celebrated annually on the last Sunday of September to raise public awareness of rivers and encourage their conservation. This year, the holiday is celebrated on September 25. Rivers are the main surface arteries of the land, concentrators of flows of matter and energy in landscapes, present on all continents. River valleys are concentrators of landscape diversity and important migration routes for plants and animals of many species. Rivers are very sensitive to anthropogenic impacts, and only through our active participation can we ensure their health for years to come.
The NGO Interregional Center for Scientific Research and Expertise studies the anthropogenic impact on water resources.
In particular, it conducts research, implements thematic environmental protection measures and actions, considers the state of water resources, and carries out educational work on the importance of water bodies and the need to preserve them, etc. Since the beginning of Russia’s military invasion, providing the population with quality drinking water is one of the main tasks! Experts of the Interregional Center for Scientific Research
and Expertise demand that the State Water Agency and basin management agencies implement their activities on the basis of the EU Water Framework Directive. It is necessary to move to the practical application of integrated water resources management, to implement the basin principle in water use and to take care of the preservation of water bodies. Water is life!