Види та класифікація лісових пожеж
14.12.2022

English below

Через російську військову агресією пожежна небезпека в лісових екосистемах значно зростає.

Лісова пожежа, Чорнобильська Зона відчуження

Лісова пожежа являє собою стихійне поширення вогню ділянками лісового фонду. За площею пожежі поділяються на:

– невеликі (до 5 гектарів);

– великі (від 5 до 200 гектарів);

– особливо великі (понад 200 гектарів).

Існує три основних типи лісових пожеж: верхова, низова і підземна. Верхові пожежі – найбільш інтенсивні і небезпечні з температурою горіння від 900 °C до 1200 °C. Під час пожеж такого типу згорають хвоя та дрібні гілки, великі гілки, а кора дерев обвуглюється.

За швидкістю поширення вони поділяються на:

– «рухливі», які поширюються кронами дерев із швидкістю більше 4 кілометрів на годину, значно випереджаючи фронт низових пожеж, та спричиняють утворення нових осередків завдяки рознесенню іскор;

Лісова пожежа, Новоайдарський район, Луганська область

– «стійкі», які поширюються із швидкістю до 4 кілометрів на годину кронами дерев одночасно з просуванням фронту стійкої низової пожежі.

Верхові лісові пожежі за параметрами просування фронтальної крайки лісової пожежі поділяються на слабкі (до 3 метрів на хвилину), середньої (від 3 до 100 метрів на хвилину) сили та сильні (100 метрів на хвилину).

Такі пожежі в хвойних лісах є найбільш небезпечним через сильну горючості деревини. Особливо напруженою є ситуація у східних та південних областях, де внаслідок масштабного лісорозведення на сотнях тисяч гектарів створені штучні насадження хвойних порід.

Під час низової пожежі згоряє лісова підстилка, лишайники, мох, трави, опале на землю листя та гілля. Швидкість поширення пожежі за вітром – 0,25–5 км/год. Висота полум’я – до 2,5 м. Температура горіння – близько 700 °C (іноді вище).

Лісова низова пожежа

Низові пожежі за швидкістю руху фронтальної крайки поділяються на:

– слабкі (до 1 метра на хвилину і висотою полум’я до 0,5 метра).

– середньої сили (від 1 до 3 метрів на хвилину і висотою полум’я від 0,5 до 1,5 метра).

– сильні (більше ніж 3 метри на хвилину і висотою полум’я більше ніж 1,5 метра).

Підземні загоряння відбуваються в глибоких скупченнях гумусу, торфу і аналогічної мертвої рослинності, які стають досить сухими, щоб горіти. Ці пожежі поширюються дуже повільно, але часом є найскладнішими при гасінні. Під час тривалої посухи, вони можуть тліти всю зиму під землею, а потім знову з’являтися на поверхні навесні.

Горіння торфовища

До цього типу відносять торф’яні пожежі, які виникають у місцях залягання торфу. Під час проникнення вогню в глибину торф’яного шару відбувається загоряння нижніх його шарів. Швидкість поширення такої пожежі – кілька метрів на добу.

Полум’я з осередку пожежі може виходити за межі торфовища, спричиняючи виникнення трав’яних пожеж, пожеж на землях сільськогосподарського призначення та лісових пожеж. Їх характерною рисою є виділення великої кількості диму, що призводить до задимлення значних територій.

Також до лісових пожеж відносяться плямисті пожежі, які утворюються поза контуром основної пожежі від іскор, які переносяться вітром та конвективними потоками з території пожежі.

Лісова пожежа, Черкаська область

Types and classification of forest fires

Due to the russian military aggression, the fire danger in forest ecosystems is growing significantly.

A forest fire is a spontaneous spread of fire across areas of the forest fund. According to the area, fires are divided into:

– small (up to 5 hectares);

– large (from 5 to 200 hectares);

– extra large (over 200 hectares).

There are three main types of forest fires: overland, grassland, and underground.

Highland fires are the most intense and dangerous with a burning temperature of 900 °C to 1200 °C. This type of fire burns needles and small branches, large branches, and charred tree bark.

According to the speed of spread, they are divided into:

– “‘mobile’ fires, which spread through the tree crowns at a speed of more than 4 kilometers per hour, significantly outpacing the front of grassroots fires, and cause the formation of new foci due to the spread of sparks;

– “persistent” fires, which spread at a speed of up to 4 kilometers per hour through tree crowns simultaneously with the advance of a persistent grassland fire front.

According to the parameters of the advancement of the front edge of the forest fire, upland fires are divided into weak (up to 3 meters per minute), medium (from 3 to 100 meters per minute) and strong (100 meters per minute).

Such fires in coniferous forests are the most dangerous due to the high flammability of wood. The situation is particularly tense in the eastern and southern regions, where artificial conifer plantations have been created on hundreds of thousands of hectares as a result of large-scale afforestation.

A grassland fire burns forest litter, lichens, moss, grasses, leaves and branches that have fallen to the ground. The speed of fire spreading downwind is 0.25-5 km/h. Flame height – up to 2.5 m. The burning temperature is about 700 °C (sometimes higher).

Lowland fires are divided into the following according to the speed of the front edge movement:

– weak (up to 1 meter per minute and flame height up to 0.5 meters).

– medium (from 1 to 3 meters per minute and flame height from 0.5 to 1.5 meters).

– strong (more than 3 meters per minute and a flame height of more than 1.5 meters).

Underground fires occur in deep accumulations of humus, peat and similar dead vegetation that become dry enough to burn. These fires spread very slowly but are sometimes the most difficult to extinguish. During prolonged droughts, they can smolder underground throughout the winter and then reappear on the surface in the spring.

This type includes peat fires that occur in areas of peat. When the fire penetrates deep into the peat layer, its lower layers catch fire. The rate of spread of such a fire is several meters per day. The flames from the fire center can spread beyond the peat bog, causing grass fires, fires on agricultural land, and forest fires. Their characteristic feature is the emission of large amounts of smoke, which leads to smoke over large areas.

Forest fires also include spot fires, which are formed outside the main fire contour by sparks carried by wind and convective currents from the fire area.