Заходи та активності проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні»
10.10.2022

English below

Ліси мають важливе соціально-економічне та екологічне значення, є джерелом цінних ресурсів, забезпечують перебування у зв’язаному стані значної частини світового запасу вуглецю, сприяють збереженню біорізноманіття екосистем. На даний момент ліси України мають значний негативний вплив через деструктивну антропогенну діяльність, нищівних збитків для лісових екосиcтем завдає російська військова агресія.

З метою реалізації завдань проєкту буде проведено такі заходи/активності:

– проведення комунікаційних перемовин з представниками влади цільових громад, формування складу чотирьох команд добровільних пожежних формувань у цільових громадах, відбір експертної групи проєкту з числа науковців, громадських діячів, представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України,

– проведення агітаційної, роз’яснювальної роботи серед зацікавлених громадян задля долучення до команд добровільних пожежних формувань, проведення відбору, формування, навчання чотирьох команд (проведення навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, двох конференцій);

– виготовлення та встановлення інформаційних стендів щодо попередження лісових пожеж;

– проведення процедури страхування учасників проєкту;

– проведення процедури закупівель відповідних технічних засобів та захисного одягу  для учасників проєкту;

– підготовка та видання навчально-методичних матеріалів для  подальшого використання командами-учасниками та цільовими громадами;

– розроблення, наповнення та популяризація сайту добровільних пожежних формувань;

– створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань;

– регулярне висвітлення у засобах масової інформації різного рівня та соціальних мережах інформації про перебіг проєкту;

– організація постійної комунікації між командою проєкту, партнерами, учасниками проєкту;

– забезпечення роботи персоналу та адміністрування проєкту.

Events and activities of the project “Creation of public system of forest fire protection in Ukraine”

Forests are of great socio-economic and ecological importance, they are a source of valuable resources, ensure that a significant part of the world’s carbon stock is in a bound state, and contribute to the conservation of ecosystem biodiversity. Currently, the forests of Ukraine have a significant negative impact due to destructive anthropogenic activities, devastating damage to forest ecosystems caused by Russian military aggression.

In order to implement the project objectives, the following measures/activities will be carried out

– communication negotiations with representatives of the authorities of the target communities, formation of four teams of voluntary fire brigades in the target communities, selection of the project expert group from among scientists, public figures, representatives of the State Emergency Service of Ukraine,

– conducting campaigning, explanatory work among interested citizens to join the teams of voluntary fire brigades, selection, formation, training of four teams (conducting educational lectures and seminars, practical classes on the ground and interactive trainings, two conferences);

– production and installation of information stands on forest fire prevention;

– conducting the insurance procedure for project participants;

– conducting the procedure for procurement of appropriate technical equipment and protective clothing for project participants;

– preparation and publication of educational and methodological materials for further use by participating teams and target communities;

– development, filling and promotion of the website of volunteer fire brigades;

– creation of a motivational video to promote the ideas of voluntary public formations;

– regular coverage of information about the project in the media of various levels and social networks;

– organization of constant communication between the project team, partners, project participants;

– ensuring the work of the project staff and administration.