Зникнення р. Тлумачик – екологічна катастрофа на Івано-Франківщині
27.07.2022

English below

Річка Тлумачик зникає – у Тлумацькому районі водний потік повністю пересох, а в колодязях місцевих жителів немає води. Ще у 2016 році була утворена комісія, як визначила, що головною причиною критично низького рівня води в річці є діяльність рибогосподарського підприємства у селі Мельники Королівської сільської ради, біля витоку річки.

Там Хотимирське сільськогосподарське рибне господарство орендує земельну ділянку у 43 га в урочищі «Коло млина». На цій ділянці знаходиться ставок – рибогосподарський об’єкт, на якому приватна фірма вирощує рибу, для цього здійснюється забір води з ріки.

На об’єкті, на руслі річки зробили штучну дамбу, протоки засмічені і не дають річці далі протікати. Тоді на об’єкті були зафіксовані ескалатори, які здійснюють днопоглиблювальні роботи і збільшують забір ставком води.За словами місцевих, підприємство закриває та відкриває шлюз, який регулює рівень води в водоймах, як йому заманеться. Влітку, через літній мережень річки, його не відкривали, щоб утримувати воду в ставку, через те в нижніх по ріці селах річка фактично висихала. В період опадів шлюзи відкривають. Через відсутність компетентних та дієвих рішень місцевої влади та Дністровського басейнового управління на даний момент р. Тлумачик у межах села Антонівка пересохла повністю.
Активісти ГО «Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз» наголошують, що першочерговими заходами у відновленні і збереженні водних ресурсів, зокрема малих річок, повинні стати:
• екологічна оцінка процесу зарегулювання річок. Ставки та інші гідроспоруди у руслах річок на сьогодні становлять значну загрозу, адже вони збільшують випаровування і провокують обміління водотоків;
• поліпшення гідрологічного стану водойм, зокрема розчистка русел річок;
• оцінка стану гідротехнічних споруд (дамб, водовипусків, шлюзів). При підтвердженні того, що дамба або шлюз не виконують прямих функцій, їх слід демонтувати;
• впорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
• підвищення рівня екологічного світогляду населення щодо раціонального використання водних ресурсів, зменшення використання побутової хімії, пестицидів тощо.

The Tlumachyk River is disappearing – in the Tlumach district, the water flow has completely dried up, and there is no water in the wells of local residents. Back in 2016, a commission was set up to determine that the main reason for the critically low water level in the river was the activity of a fish farm in the village of Melnyky, Koroliv village council, near the river’s source. There, the Khotymyr Agricultural Fishery leases a 43-hectare plot of land in the Kolo Mlynnya tract. On this plot there is a pond, a fish farming facility where a private company raises fish, for which water is taken from the river.
At the facility, an artificial dam was built on the riverbed, and the channels are clogged and prevent the river from flowing further. Then escalators were spotted at the facility, which are dredging the river and increasing the pond’s water intake.
According to locals, the company closes and opens the gateway, which regulates the water level in the reservoirs as it pleases. In the summer, due to the summer river network, it was not opened to keep water in the pond, so the river actually dried up in the villages downstream. In the period of precipitation, the sluices are opened. Due to the lack of competent and effective decisions by the local authorities and the Dniester Basin Administration, the Tlumachyk River within the village of Antonivka is currently completely dry.
Activists of the NGO Interregional Center for Scientific Research and Expertise emphasize that the priority measures for the restoration and preservation of water resources, including small rivers, should be
– environmental assessment of the process of river regulation. Today, ponds and other hydraulic structures in riverbeds pose a significant threat, as they increase evaporation and cause shallowing of watercourses;
– Improving the hydrological condition of water bodies, including clearing riverbeds;
– Assessment of the condition of hydraulic structures (dams, spillways, gateways). If it is confirmed that a dam or gateway does not perform its intended function, it should be dismantled;
– Organizing water protection zones and coastal protection strips;
– Raising the level of environmental awareness of the population regarding the rational use of water resources, reducing the use of household chemicals, pesticides, etc.