Головні теми діяльності Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз:

– сталий розвиток,
– вода,
– ліси,
– зміна клімату,
– біорізноманіття,
– відходи,
– інтеграція екологічної політики.
Наші дії:
– проведення наукових досліджень, експертиза проектів у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування;
– оцінка ризиків та обрахування збитків для довкілля внаслідок російської збройної агресії
– організація й проведення заходів, спрямованих на припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю, здоров’ю громадян України;
– створення мережі незалежних експертів з різних напрямів природоохоронної діяльності;
– формування баз даних екологічної інформації, проведення незалежного громадського моніторингу;
– екологічна просвіта та інформування;
– розроблення екологічно дружніх економічних рішень та бізнес-планів збалансованого природокористування;
– розроблення стратегічних, аналітичних документів, документів нормативно-правового характеру та поправок до них.

Interregional Center for Scientific Research and Expertise, NGO.

Focus of activities:
– sustainable development,
– water,
– forests,
– climate change,
– biodiversity,
– waste, environmental policy integration.

Our actions:
– conducting scientific research, expertise of projects in the field of environmental protection and sustainable use of natural resources;
– risk assessment and calculation of environmental damage caused by Russian armed aggression
– organizing and conducting activities aimed at stopping activities that threaten environmental safety, biodiversity, and the health of Ukrainian citizens;
– creating a network of independent experts in various areas of environmental protection;
– creating databases of environmental information and conducting independent public monitoring;
– environmental education and information;
– development of environmentally friendly economic solutions and business plans for balanced environmental management;
– development of strategic, analytical, regulatory and legal documents and amendments thereto.